ισπανική μετάφραση του όρου «to ought»

EN

«to ought» Ισπανικά μετάφραση

ES
volume_up
I ought to do it [παράδειγμα]
volume_up
that ought to be enough [παράδειγμα]
EN

to ought [ought|ought] {ρήμα}

volume_up
1. γενικός
to ought (επίσης: must, to be)
Transparency ought not to be perceived as an inconvenience for the administration.
La transparencia no debe ser percibida como un inconveniente para la administración.
It ought to be assured that all the concerned stakeholders stand by their commitments.
Debería asegurarse que todas las partes interesadas mantengan sus compromisos.
Las estrategias comunitarias deberían limitarse a cuestiones de carácter general.
2. "indicating obligation, desirability"
to ought (επίσης: should, should)
It ought to be assured that all the concerned stakeholders stand by their commitments.
Debería asegurarse que todas las partes interesadas mantengan sus compromisos.
Government ought to be about enabling people and their initiative to thrive.
Gobernar debería consistir en permitir que las personas y sus iniciativas prosperen.
For example, the injection technique ought to resolve this type of problem.
Por ejemplo, la técnica llamada de inyección debería resolver este tipo de problema.
to ought (επίσης: should, should)
There is a great deal in it which ought to be strongly supported by this Parliament.
Gran parte del mismo debiera recibir el más sólido apoyo de este Parlamento.
As the last speaker on behalf of Parliament I ought to reiterate some basic points.
Como último orador en nombre del Parlamento, debiera reiterar algunos puntos básicos.
Nuestro presupuesto es mucho más limitado de lo que debiera ser.
3. "expressing logical expectation"
to ought (επίσης: should, should)
It ought to be assured that all the concerned stakeholders stand by their commitments.
Debería asegurarse que todas las partes interesadas mantengan sus compromisos.
Government ought to be about enabling people and their initiative to thrive.
Gobernar debería consistir en permitir que las personas y sus iniciativas prosperen.
For example, the injection technique ought to resolve this type of problem.
Por ejemplo, la técnica llamada de inyección debería resolver este tipo de problema.
to ought (επίσης: should, should)
There is a great deal in it which ought to be strongly supported by this Parliament.
Gran parte del mismo debiera recibir el más sólido apoyo de este Parlamento.
As the last speaker on behalf of Parliament I ought to reiterate some basic points.
Como último orador en nombre del Parlamento, debiera reiterar algunos puntos básicos.
Nuestro presupuesto es mucho más limitado de lo que debiera ser.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to ought» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThese civil servants ought already to have been hired in the first half of 2006.
Estos funcionarios ya deberían haber sido contratados en la primera mitad de 2006.
EnglishAll other questions ought to be dealt with at local, regional or national levels.
Todos los demás asuntos deben ser tratados en el plano local, regional o nacional.
EnglishWe ought also to be calling for an end to repression of the Roman Catholic Church.
Pero debemos exigir también el fin de la represión de la Iglesia Católica Romana.
EnglishThis being the case, the material on the search engines ought to be standardised.
Siendo así, se debería normalizar el material contenido en los motores de búsqueda.
English(DA) Mr President, last Friday, something happened that ought not to have happened.
(DA) Señor Presidente, el pasado viernes pasó algo que no debería haber sucedido.
EnglishThis is what the other countries which have applied for membership ought to know.
Esto lo tendrían que saber también los otros países que han solicitado la adhesión.
EnglishAll other questions ought to be dealt with at local, regional or national levels.
Todos los demás deben ser resueltos en el ámbito local, regional o nacional.
EnglishWe ought not to reduce the commitments of these already badly-managed policies.
No hay que reducir los compromisos de estas políticas, que ya están mal gestionadas.
EnglishWhen talking about a code, it must be said that it ought to be legally binding.
Cuando se habla de un código, hay que decir que tiene que ser legalmente vinculante.
EnglishWe have to tell it straight to China: that is what Mr Schröder ought to do.
Debemos decírselo a la cara a China: eso es lo que debería hacer el Sr. Schröder.
EnglishThis is a completely absurd assertion which I think ought to be withdrawn.
Esta afirmación, que en mi opinión debería ser eliminada, es totalmente absurda.
EnglishTransparency ought not to be perceived as an inconvenience for the administration.
La transparencia no debe ser percibida como un inconveniente para la administración.
EnglishI believe that, on this point, over and above hoping, you ought to be more specific.
Me parece que, en este aspecto, usted tiene que ir más allá de las esperanzas.
EnglishI think we ought to send out some significant signals in the Member States.
Me parece que debemos enviar algunos mensajes importantes a los Estados miembros.
EnglishWe ought not to be so superficial and submissive in our dealings with this issue.
No deberíamos tratar este tema de manera tan superficial y condescendiente.
EnglishAll direct aid given to agricultural production ought to gradually be abolished.
Paulatinamente deben ser eliminadas todas las ayudas directas a la producción agrícola.
EnglishAs Members of Parliament, we ought to have the legal right to complete information.
Como diputados, debemos tener derecho a que se nos proporcione información completa.
EnglishSpiritual undertakings ought to be included in the investigation of activities.
En el estudio de las actividades se querían incluir empresas espirituales.
EnglishYou said that our citizens feel that we ought to be able to intervene in a crisis.
Usted dijo que los ciudadanos pinesan que podemos intervenir en las crisis.
EnglishIf we consider our gross national product, that ought actually to be possible.
En realidad, esto debería ser posible si consideramos nuestro producto interior bruto.