ισπανική μετάφραση του όρου «other sorts of»

EN

«other sorts of» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «other sorts of».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «other sorts of» στα ισπανικά

other επίθετο
other επίρρημα
Spanish
other αντωνυμία
to sort ρήμα
sort ουσιαστικό
of επίθετο
Spanish
of μετοχή
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «other sorts of» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe speak of the Europe 2020 strategy, but we make other sorts of decisions that take these jobs away.
Hablamos de la Estrategia Europa 2020, pero tomamos decisiones de otros tipos que se llevan estos empleos.
EnglishWe continue to provide substantial quantities of other sorts of assistance, such as humanitarian assistance.
Seguimos proporcionando importes sustanciales de otro tipo de ayuda, como por ejemplo ayuda humanitaria.
EnglishThe service sector will certainly expand, increasing the attractiveness of the area and supporting the potential for tourism and other sorts of related enterprise.
El sector servicios se verá ampliado, aumentando así el atractivo de la zona y respaldando también el potencial para la atracción turística y de otro tipo de entidades relacionadas.
EnglishDirectives and regulations should be produced and voted upon in Parliament, but Parliament must not waste time in other sorts of debates which could be dealt with by the committees.
Creo que se deberían elaborar directivas y reglamentos votados por nuestro Parlamento que, sin embargo, no debe perder tiempo en debates de otro tipo que se pueden hacer en comisión.
EnglishThe agreement is inadequate because it exerts very little real force for change on countries which currently permit the leghold trap and other sorts of cruel traps.
Creo que el acuerdo es inadecuado porque en realidad hace muy poca fuerza para obligar a cambiar a los países que actualmente permiten la utilización de esas trampas y otros tipos de trampas crueles.

Αλλα λόγια

English
  • other sorts of

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.