ισπανική μετάφραση του όρου «one motion»

EN

«one motion» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «one motion».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «one motion» στα ισπανικά

one ουσιαστικό
Spanish
one επίθετο
one αριθμητικό
Spanish
one αντωνυμία
motion ουσιαστικό
to motion ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «one motion» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAt the close of this debate, I have received one motion for a resolution(1).
Al término de este debate he recibido una propuesta de resolución(1).
EnglishTo conclude this debate, I have received one motion for a resolution.(1)
Para concluir este debate, he recibido una propuesta de resolución.(1)
English(FR) Colleagues, I have taken one speaker against and one speaker for the motion.
EnglishThere were two votes, one on an alternative motion and the other on the report proper.
Se han realizado dos votaciones, una sobre una propuesta alternativa y otra sobre el propio informe.
EnglishTo conclude the debate, I have received one motion for a resolution.
EnglishI have received one motion for a resolution at the end of the debate.
EnglishI have received one motion for resolution to wind up the debate.(1)
EnglishI have received one motion for resolution pursuant to Rule 40 (5).
He recibido una propuesta de resolución con arreglo al apartado 5 del artículo 40 del Reglamento.
EnglishIn accordance with the Rules of Procedure, can I have a speaker for the motion and one against?
De acuerdo con el Reglamento,¿puede intervenir un orador a favor de la solicitud y otro en contra?
EnglishI have received one motion for resolution to wind up the debate.
EnglishIn accordance with the Rules of Procedure, can I have a speaker for the motion and one against?
De acuerdo con el Reglamento, ¿puede intervenir un orador a favor de la solicitud y otro en contra?
EnglishI have received one motion for a resolution, under Rule 37(2) of the Rules of Procedure .
He recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
EnglishI have received one motion for a resolution to wind up the debate on the Commission statement.
He recibido una propuesta de resolución para clausurar el debate sobre la declaración de la Comisión.
EnglishI have received one motion for a resolutionpursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure.
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el artículo 108, apartado 5, del Reglamento.
EnglishI have received one motion for a resolution pursuant to Rule 42(5) of the Rules of Procedure.
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el artículo 5 del artículo 42 del Reglamento.
EnglishI have received one motion for a resolution pursuant to Rule 37(2) of the Rules of Procedure.
He recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
EnglishI have received one motion for a resolutionpursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure.
He recibido una propuesta de resolución presentada con arreglo al artículo 108, apartado 5, del Reglamento.
EnglishLooking at the motion, one finds that my country, Malta, and Libya find their place in the resolution.
En cuanto a la propuesta de resolución, uno se encuentra con que menciona a mi país, Malta, y a Libia.
EnglishWe have heard one speech for the motion and one against.
EnglishI have received one motion for a resolution in accordance with Rule 108(5) of the Rules of Procedure.
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento.

Αλλα λόγια

English
  • one motion

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.