ισπανική μετάφραση του όρου «of terrorist activity»

EN

«of terrorist activity» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «of terrorist activity».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «of terrorist activity» στα ισπανικά

of επίθετο
Spanish
of μετοχή
Spanish
terrorist ουσιαστικό
terrorist επίθετο
Spanish
activity ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «of terrorist activity» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishCeasing to support terrorist activity has to be a sine qua non.
Dejar de apoyar actividades terroristas debe ser una condición sine qua non.
EnglishIt will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.
Aumentará el sentimiento de agravio y proporcionará nuevos reclutas para las actividades terroristas.
EnglishIt attempts, in fact, to absolve the terrorist activity of Hamas.
EnglishTerrorist activity has brought about a blurring of the boundaries between internal and external borders.
El terrorismo ha desdibujado las líneas divisorias entre las fronteras interiores y las exteriores.
EnglishIf there is no money, terrorist activity is held back, and that is, of course, the aim of our efforts.
Si no hay dinero, se pone freno a la actividad terrorista, y ese es, por supuesto, el objetivo de nuestros esfuerzos.
EnglishOf course, it is too early to say whether this will mean the end of terrorist activity by the Tamil Tigers.
Por supuesto, todavía es pronto para decir si esto significará el final de la actividad terrorista de los Tigres Tamiles.
EnglishBelgrade's insistence that it is simply carrying out legitimate counter-terrorist activity is not credible.
La insistencia de Belgrado en que no hace más que llevar a cabo una actividad legítima de lucha contra el terrorismo, no se puede creer.
EnglishOf course, amongst those demonstrators were those who support terrorist activity and we all actively condemn them.
Naturalmente, entre aquellos manifestantes estaban quienes apoyan la actividad terrorista y todos nosotros los condenamos activamente.
EnglishIt is true that, in particular, because of terrorist activity, there is a need to exchange some extremely sensitive pieces of information.
Es verdad que, en particular, debido a la actividad terrorista, es necesario intercambiar algunos datos sumamente confidenciales.
EnglishIt tried to blame this tragedy on an invisible enemy and 'asymmetrical threats', implying internal or external terrorist activity.
Ha intentado culpar de esta tragedia a un enemigo invisible y a "amenazas asimétricas", sugiriendo de forma implícita una actividad terrorista interna o externa.
EnglishThe most critical situation is that in Pakistan where democracy has been has been overthrown and terrorist activity continues more or less openly.
La situación más crítica se da en Pakistán, donde ha sido derribada la democracia y continúan las actividades terroristas de forma más o menos abierta.
EnglishLastly, we urge too that there should be no let-up in resistance to terrorist activity, and we must of course support Turkey in this.
Por último, también insistimos en que no se permitan esos excesos en la lucha contra las actividades terroristas, lucha en la que, por supuesto, debemos respaldar a Turquía.
EnglishTo conclude, does the President-in-Office of the Council really believe that all resistance in Iraq is simply terrorist activity, as he has just stated?
   Señor Presidente en ejercicio del Consejo, una de las preguntas que he formulado se refería a su declaración de que toda resistencia en el Iraq es terrorismo.
EnglishI have the impression that this is not a legitimate war against terrorist activity, but a political power struggle at the cost of the population.
Yo tengo la impresión de que no se trata de una lucha legítima contra unas acciones terroristas, sino de una lucha política por el poder a expensas de la población civil.
EnglishWe, in this House, have already placed on record our abhorrence at the recent resumption of terrorist activity by the IRA and we do so today once more.
En esta Asamblea ya hemos dejado constancia de nuestro pesar por la reciente reanudación de la actividad terrorista por parte del IRA, y hoy lo repetimos una vez más.
EnglishMore important still is the question of whether, in our effort to counter terrorism, we have taken steps merely as a reaction to terrorist activity.
De mayor importancia todavía resulta la cuestión de si, en nuestro esfuerzo por combatir el terrorismo, hemos dado pasos sólo como una reacción a la actividad terrorista.
EnglishThis motion for a resolution calls for the adoption of a common definition of 'terrorist activity' and a clarification of the concept of 'non-extracted data'.
Esta propuesta de resolución pide la adopción de una definición común de lo que constituye una "actividad terrorista" y una aclaración del concepto de "datos no extraídos".
EnglishIt is an extremely hot potato: after release, 60 Guantánamo prisoners returned to terrorist activity, and therefore each case should be examined individually.
Este es un problema especialmente sensible: tras su liberación, 60 prisioneros de Guantánamo regresaron a la actividad terrorista, por lo que es necesario evaluar detenidamente cada caso.
EnglishWe must bear in mind that it is not only a question of lawful demonstrations, it has been a question of something resembling terrorist activity in connection with these meetings.
Debemos tener presente que no sólo se trata de manifestaciones legales, sino que ha sido cuestión de algo parecido a actividades terroristas relacionadas con estas reuniones.
EnglishOne of the driving forces behind our commitment is the need to prevent Afghanistan and Pakistan becoming safe havens for terrorist activity and organised crime.
Una de los motores que impulsa nuestro compromiso es la necesidad de impedir que Afganistán y Pakistán se conviertan en paraísos seguros para la actividad terrorista y la delincuencia organizada.

Αλλα λόγια

English
  • of terrorist activity

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.