ισπανική μετάφραση του όρου «of its recommendations»

EN

«of its recommendations» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «of its recommendations».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «of its recommendations» στα ισπανικά

of επίθετο
Spanish
of μετοχή
Spanish
its επίθετο
Spanish
its αντωνυμία
it αντωνυμία
it μετοχή
recommendations ουσιαστικό
recommendation ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «of its recommendations» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Commission takes note of this Parliament resolution and its recommendations.
La Comisión toma nota de la resolución del Parlamento y de sus recomendaciones.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
El informe plantea estas cuestiones y yo he votado a favor de sus recomendaciones.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
El informe plantea estas cuestiones y yo he votado a favor de sus recomendaciones.
English. - I wish to express support for this report and its recommendations.
por escrito. - Quiero expresar mi apoyo a este informe y sus recomendaciones.
EnglishAgain, this report is welcome and we are keen to draw on its recommendations.
De nuevo, se acoge con agrado este informe, y nos agradará seguir sus recomendaciones.
EnglishThrough its recommendations, the European Parliament is upholding this tradition.
Con sus recomendaciones, el Parlamento Europeo mantiene esta tradición.
EnglishBy making its recommendations, Ecofin has set clear political priorities.
Con su recomendación, el Consejo ECOFIN ha optado por una clara prioridad política.
EnglishA majority of its recommendations and amendments have been adopted by the Government.
El Gobierno ha adoptado una gran parte de sus recomendaciones y enmiendas.
EnglishThe Commission welcomes Parliament's report and its recommendations.
La Comisión se felicita por el informe del Parlamento y sus recomendaciones.
EnglishHow much has happened since the Lammers report, with its recommendations for a federal Europe!
¡Cuánto camino recorrido desde el informe Lamers, que preconizaba una Europa federal!
EnglishIts recommendations will help facilitate Europe-wide decision-making in the area.
Sus recomendaciones ayudarán a facilitar la toma de decisiones en esta materia en el plano europeo.
EnglishThe Council, on a proposal from the Commission, may decide to make its recommendations public.
El Consejo podrá decidir, a propuesta de la Comisión, hacer públicas sus recomendaciones.
EnglishThe Commission will make its recommendations in around two weeks, around 15 April, I hope.
La Comisión va a hacer sus recomendaciones dentro de quince días, hacia el 15 de abril, espero.
EnglishIts recommendations and judgments help us all in our work.
Sus recomendaciones y dictámenes nos ayudan a todos en nuestra labor.
EnglishWe are happy to adopt many of its recommendations and therefore voted in favour of it.
Con gusto hacemos nuestras muchas de las recomendaciones del informe. Por tanto, hemos votado a favor de él.
EnglishWhat value can its recommendations have under these circumstances?
EnglishI believe that most of its recommendations will benefit sport at all levels across the EU.
Creo que la mayoría de sus recomendaciones beneficiarán al deporte a todos los niveles en la Unión Europea.
EnglishWe must take its recommendations seriously, therefore.
EnglishThe report and its recommendations are interesting and innovative on the many issues.
El informe y sus recomendaciones son interesantes e innovadores con respecto a las numerosas cuestiones que incluyen.
EnglishFeedback from Parliament on this first annual report and its recommendations will also be most welcome.
Las opiniones y propuestas del Parlamento sobre este primer informe también serán acogidas con agrado.

Αλλα λόγια

English
  • of its recommendations

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.