ισπανική μετάφραση του όρου «now focusing»

EN

«now focusing» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «now focusing».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «now focusing» στα ισπανικά

now επίθετο
now επίρρημα
now σύνδεσμος
Spanish
focusing ουσιαστικό
Spanish
to focus ρήμα
focus ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «now focusing» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Union should now be focusing on the effective implementation of agreements.
La Unión debería concentrarse ahora en la aplicación eficaz de los acuerdos al respecto.
EnglishWe cannot deal with their questions now as we are now focusing on the forthcoming enlargement.
Pero ahora no nos podemos ocupar de sus cuestiones porque estamos centrados en la próxima ampliación.
EnglishWe have to work a little harder on democracy, as we have neglected it up to now while focusing our operations on the area of human rights.
Es un bien muy valioso, adquirido por la calidad de la intervención de la Unión Europea.
EnglishThe Code of Conduct Group is now focusing on its future work, on which the Council expects to receive a report in June.
El Grupo del código de conducta se está centrando ahora en su trabajo futuro, sobre el que el Consejo espera recibir un informe en junio.
EnglishDiscussions in New York are now focusing on moving beyond the existing sanctions towards a new Security Council resolution.
Las conversaciones de Nueva York se centran ahora en pasar de las sanciones vigentes a una nueva resolución del Consejo de Seguridad.
EnglishI am pleased we are now focusing on the name 'single market' because that describes much more accurately what we are working for.
Me complace que ahora nos centremos en el nombre "mercado único", porque describe con mucha más precisión aquello por lo que trabajamos.
EnglishOur debate is now also focusing on an overall assessment of the European Union's current asylum and immigration policy.
En este momento, nuestro debate también se centra en una evaluación general de la política actual de la Unión Europea en materia de asilo e inmigración.
EnglishWe should now be focusing on raising awareness among our fellow citizens, who are now more demanding and critical of the European Union.
Desde ahora, debemos concentrarnos en sensibilizar a nuestros conciudadanos, que son ahora más exigentes y críticos con respecto a la Unión Europea.
EnglishWe have to work a little harder on democracy, as we have neglected it up to now while focusing our operations on the area of human rights.
Es preciso dedicar más esfuerzos a la democracia, porque hasta ahora la hemos descuidado al centrarnos sobre todo en el terreno de los derechos humanos.
EnglishI am a bit surprised that the PPE-DE Group is now focusing so much on these specific issues, whereas they were quite hesitant in supporting our appeal for the more general framework.
Me sorprende un tanto que el Grupo del PPE-DE se centre ahora en estas cuestiones específicas, dado que se mostró dubitativo a la hora de apoyar nuestra petición de un marco más general.
EnglishAs regards agricultural policy, we unambiguously restate the European Union's latest objectives, focusing now on high quality, healthy food production rather than quantity.
En materia di política agrícola, reiteramos sin medias tintas los objetivos más recientes de la Unión Europea no concentrándonos en la cantidad, sino en una producción alimentaria sana y de calidad.

Αλλα λόγια

English
  • now focusing

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.