ισπανική μετάφραση του όρου «now fall»

EN

«now fall» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «now fall».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «now fall» στα ισπανικά

now επίθετο
now επίρρημα
now σύνδεσμος
Spanish
fall ουσιαστικό
fall επίθετο
Spanish
to fall ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «now fall» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt will now fall to the manufacturer to prove that a product is not dangerous.
Corresponderá al fabricante probar que un producto no es peligroso.
EnglishWe have a financial crisis now, which did not fall on us from the sky.
Ahora estamos sufriendo una crisis financiera, una crisis que no ha llovido del cielo.
EnglishIt is to be welcomed that the environmental aspects now fall within the scope of the directive.
El hecho de que la directiva recoge ahora los aspectos ecológicos es digno de elogio.
EnglishNow we have to fall back on the 1997 Novel Foods Regulation, which is completely outdated.
Ahora tenemos que recurrir al Reglamento sobre nuevos alimentos de 1997, que está totalmente desfasado.
EnglishThis is still considered international, but will thus from now on also fall within the internal market.
Este se considera todavía internacional, pero a partir de ahora pertenecerá también al mercado interior.
EnglishAir agreements now fall within this category.
Los acuerdos en el sector aéreo pertenecen ahora a esta categoría.
EnglishMr President, this is the worst crisis since 1929 and it is getting worse: unemployment is in free fall now.
Señor Presidente, esta es la peor crisis desde 1929, y sigue empeorando: el desempleo ha entrado en caída libre.
EnglishThis is still considered international, but will thus from now on also fall within the internal market.
Retiraré mi enmienda 42, porque es preferible la enmienda 65, presentada por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos.
Englishfurrow; I now fall in the field at the end of my day.
EnglishThe economy is now in free fall.
EnglishAir agreements now fall within this category because they cover a field to which the ordinary legislative procedure applies.
Los acuerdos aéreos ahora entran en esta categoría porque cubren un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario.
EnglishMoreover, in the coming revision of the Maastricht Treaty we must communitize as many as possible of the matters that fall now within the ambit of Schengen.
Al hacerlo tenemos que comunitarizar en la medida de lo posible las cuestiones que abarca ahora Schengen.
EnglishAir agreements now fall within this category because they cover a field to which the ordinary legislative procedure applies.
Los acuerdos sobre aviación pertenecen ahora a esta categoría al cubrir un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario.
EnglishAir agreements now fall within this category because they cover a field to which the ordinary legislative procedure applies.
Los acuerdos en el sector aéreo pertenecen ahora a esta categoría al cubrir un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario.
EnglishAir agreements now fall within this category because they cover a field to which the ordinary legislative procedure applies.
Los acuerdos aéreos ahora forman parte de esta categoría porque se refieren a un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario.
EnglishAir services agreements now fall into this category, as they cover an area to which the ordinary legislative procedure applies.
Los acuerdos en el sector aéreo pertenecen ahora a esta categoría al cubrir un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario.
EnglishUnless we in the European Union grasp the nettle now, we will fall even further behind, to the extent that we may never catch up.
Si no cogemos el toro por los cuernos ahora en la Unión Europea, quedaremos aún más rezagados, hasta el punto de que nunca podamos reducir la distancia.
EnglishAir transport agreements now fall within this category because they cover a field which the ordinary legislative procedure applies to.
Los acuerdos de transporte aéreo están ahora incluidos en esta categoría al cubrir un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario.
EnglishI certainly agree with that, but now it appears that, in the Netherlands too for example, all foodstuffs now fall into the low category.
Y estoy de acuerdo con eso, pero sucede que, por ejemplo, también en los Países Bajos, todos los productos alimenticios han pasado a la categoría baja.
EnglishIn other words, the euro could stay within its historic trading range and happily now either fall by a further 23% or rise by 188%.
Dicho de otra manera, el euro puede permanecer dentro de la gama de su valor comercial histórico y bajar de nuevo un 23% o aumentar en un 188% sin problemas.

Αλλα λόγια

English
  • now fall

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.