ισπανική μετάφραση του όρου «now exist»

EN

«now exist» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «now exist».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «now exist» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishEurope does exist now, and you are quite right that the status quo is not an option.
Europa ya existe, y tiene toda la razón en que el statu quo no es una opción.
EnglishFortunately, these no longer exist - now the market wants more milk products.
Afortunadamente, éstas ya no existen -ahora el mercado demanda más productos lácteos-.
EnglishThings do not work like that because of the majorities that now exist within this Parliament.
Las cosas no funcionan así debido a las mayorías que ahora existen en este Parlamento.
EnglishSuch instruments exist; now all we have to do is to use them.
Dichos instrumentos existen; todo lo que hay que hacer ahora es utilizarlos.
English90% of the buildings which will exist in 2020 already exist now.
EnglishThe foundations of the strategy for jobs now exist and are sound.
EnglishFoundations in Croatia can now exist quite happily under the new system.
EnglishIn fact in 1967 when the last outbreak occurred, the type of farming we have now did not exist.
De hecho, en 1967, cuando se produjo el último brote, no existía el tipo de explotación que tenemos ahora.
EnglishAs we exist right now, we could continue to operate more or less and to live together, but that is not what it is all about.
Tal como estamos hoy, podríamos funcionar mal que bien y continuar viviendo juntos.
EnglishThe right of withdrawal is now a general right and does not now exist only under specified conditions.
El derecho de rescisión es ahora un derecho general, no sólo una posibilidad bajo determinadas circunstancias.
EnglishReal alternatives to them now only exist in the regional and business aviation sector.
Actualmente, sólo existen alternativas a estas dos compañías en los sectores de la aviación regional y los vuelos de negocios.
EnglishIn the European Union, the State now seeks to exist in its own right and have the people answer to it.
En la Unión Europea, ahora el Estado pretende existir por derecho propio y que el pueblo tenga que responder ante él.
EnglishHow are we going to avoid the same lack of legal rights occurring in Eurodac as now exist in the Schengen Information System?
¿Cómo se puede evitar que se produzca en Eurodac el mismo desamparo legal que hoy existe en Schengen Information System?
EnglishA further aspect that became clear from the hearing was that a number of new forms of financial services now exist.
Otro aspecto que se ha revelado claramente en la consulta ha sido la existencia de una serie de nuevas formas de servicios financieros.
EnglishI have no doubt that very simple measures are called for, such as reliable registers, something that does not exist right now.
Para eso, no me cabe la menor duda de que son necesarias medidas muy sencillas, tales como un catastro fiable, que no existe.
EnglishIreland may therefore have to withdraw from Sfor because a UN mandate will not now exist if this veto persists.
En consecuencia, es posible que Irlanda deba retirarse de dicha Fuerza de seguridad porque si prospera dicho veto, el mandato quedará sin efecto.
EnglishIn the European Union, the State now seeks to exist in its own right and have the people answer to it.
Ya no nos limitados a debatir textos legislativos y ya era hora de que ustedes reconocieran que están intentando mandar en casa ajena, y eso es intolerable.
EnglishBut those intelligent developments which will make our roads safer and road transport more environmentally friendly already exist now.
Pero esos desarrollos inteligentes que harán que nuestras carreteras sean más seguras y el transporte menos contaminante ya existen.
EnglishDemocracy and human rights in the EU are a given, so we sometimes think that they have always existed, they exist now and will always exist.
La democracia y los derechos humanos son un hecho en la UE, por eso a veces pensamos que siempre han existido, que existen y existirán.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «now exist» στα ισπανικά

now επίρρημα
now επίθετο
now σύνδεσμος
Spanish
to exist ρήμα
now and then επίρρημα
now then επιφώνημα
Spanish
now then επίρρημα
Spanish
now available
now defunct επίρρημα
now that επίρρημα
Spanish
Αλλα λόγια