ισπανική μετάφραση του όρου «mixing»

EN

«mixing» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
mixing {ουσ.}
volume_up
mixing {ενεργ.μετ.}
volume_up
to mix {μεταβ.ρ.}
volume_up
to mix {αμεταβ.ρ.}
volume_up
mix {ουσ.}

EN mixing
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

mixing (επίσης: admixture, blending, mix, mixture)
volume_up
mezcla {θηλ.}
• Tejidos tubulares para mezcla de productos cárnicos en elaboración.
Add more analog and digital inputs and outputs local to your mixing position.
Añade más entradas y salidas analógicas y digitales localmente a tu posición de mezcla.
Las entradas más asequibles para Pro Tools grabación y mezcla
mixing
volume_up
mezclado {αρσ.}
Mr Berthu, I note that you are mixing the Rovsing report up with other votes.
Señor Berthu, observo que ha mezclado el informe Rovsing con otras votaciones.
“I've been mixing using ICON since 2003 and I think that D-Control is a highly efficient machine,” Taieb enthuses.
“He mezclado con ICON desde 2003 y creo que D-Control es una máquina realmente eficaz”, declara Taieb entusiasmado.

2. κατασκευές

mixing
volume_up
amasado {αρσ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «mixing»:

mixing
mix

Παραδείγματα χρήσης του όρου «mixing» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSystem 5-MC Control Surface – Pro Mixing Consoles and Control Surfaces from Avid
Superficie de control System 5-MC – Consolas y superficies de control Pro Mixing de Avid
EnglishMixing even the largest, most complex sessions can be a highly efficient affair.
Incluso las mezclas de las sesiones más grandes y complejas pueden ser procesos muy eficientes.
EnglishYou can specialize your ICON mixing certification for music or post production.
Puedes especializar tu certificación como Mezclador de ICON para música o para postproducción.
EnglishIn practice, a great deal goes wrong during the mixing, sorting and storing involved.
El último aspecto que deseo destacar se refiere a la implementación del presente Reglamento.
EnglishGet high-performance DSP mixing for broadcast in a scalable large-format console
Obtén mezclas por DSP de alto rendimiento para broadcast en una consola ampliable de gran formato.
EnglishGet high-performance DSP mixing and DAW control in a scalable large-format console
Obtén mezclas por DSP de alto rendimiento y control de DAW en una consola ampliable de gran formato.
EnglishGet high-performance DSP mixing and DAW control in a scalable large-format console
Obtén mezclas sobre DSP de alto rendimiento y control de DAW en una consola ampliable de gran formato.
EnglishGet powerful DSP mixing and DAW control in an expandable, mid-size digital console
Obtén mezclas por DSP de alto rendimiento y control de DAW en una consola ampliable de formato mediano.
EnglishScrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
No obstante, hay que descartar la fórmula de la autocracia y gobernar con inteligencia y corporativismo.
EnglishI am quite certain that mixing up the instruments would not benefit either policy.
Estoy profundamente convencido de que una confusión entre los instrumentos no beneficiaría a ninguna de estas políticas.
EnglishSibelius 7 features a redesigned Mixer that employs vertical faders, just like a real mixing desk.
Sibelius 7 trae un Mezclador rediseñado que utiliza faders verticales, como una auténtica mesa de mezclas.
EnglishWhat we do not want is a complete mixing of decoupling.
EnglishI would warn against what I might call mixing up transparency with publishing the vote.
Quisiera advertir contra lo que podría denominar la confusión de la transparencia con la publicación de las votaciones.
EnglishGet high-performance DSP mixing in a scalable large-format digital audio console for broadcast.
Obtén mezclas por DSP de alto rendimiento en una consola de audio digital ampliable y de gran formato para broadcast.
EnglishNo need to transcode, even when mixing codecs in the same timeline.
No hay ninguna necesidad de transcodificar: incluso se pueden usar varios códecs diferentes en la misma línea de tiempo.
EnglishNo need to transcode, even when mixing codecs in the timeline.
No hay ninguna necesidad de transcodificar: incluso se pueden usar varios códecs diferentes en la misma línea de tiempo.
EnglishOur citizens do not need any new institutions and certainly no new mixing of powers.
Los ciudadanos y ciudadanas no necesitan, sin embargo, nuevos órganos o instituciones, y menos aún una nueva confusión de competencias.
EnglishWhat we need is a pure and simple ban on all blending and mixing in Europe, and in France in particular.
Lo que necesitamos es, pura y sencillamente, una prohibición de las mezclas en toda Europa, y en Francia en particular.
EnglishMixing Surround Sound Audio for HD Picture with ICON
EnglishSurround Mixing with ICON for TV and Film