ισπανική μετάφραση του όρου «meeting had»

EN

«meeting had» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «meeting had».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «meeting had» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSecondly, a European preparatory meeting had been planned for December 1999.
Segunda cuestión. Se había planificado una reunión preparatoria para diciembre de 1999.
EnglishOn Monday evening we had a meeting of the Bureau, and we will have another meeting today.
El lunes por la tarde tuvimos una reunión de la Mesa y hoy celebraremos otra.
EnglishAs you know, yesterday, for instance, I had a meeting with all the ECHO partner operators.
Como sabe, ayer mismo me entrevisté con todos los operadores socios de ECHO.
EnglishFurthermore, I learned this morning that the meeting had been cancelled at the last moment.
Por lo demás, esta mañana he sabido que la reunión fue anulada en el último minuto.
English. - I think the meeting we had with Ukraine was successful.
Presidente de la Comisión. - Creo que la reunión que tuvimos con Ucrania fue satisfactoria.
EnglishAt the last meeting in Gymnich, we had a very useful discussion.
Durante el último encuentro en Gymnich, sostuvimos un debate realmente provechoso.
EnglishYou have said that last week, in Paris, the Ministerial meeting had progressed.
Ha dicho usted que en la reunión ministerial de la semana pasada en París se había hecho avances.
EnglishIn this respect, I recently had a meeting with the European Data Protection Supervisor.
A este respecto, me he reunido recientemente con el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
EnglishWe have already had a meeting with the services of the Ombudsman.
Ya hemos celebrado una reunión con los servicios del Defensor del Pueblo.
EnglishWe had a meeting yesterday and discussed what action should be taken.
Ayer nos hemos reunido y deliberado sobre el procedimiento a seguir.
EnglishI had a meeting with fishermen from Whitby in Yorkshire on Friday.
El viernes tuve una reunión con los pescadores de Whitby en Yorkshire.
EnglishThe joint meeting had a very high level of representation.
La reunión conjunta se caracterizó por un elevadísimo nivel de representación.
EnglishI had a meeting in Sweden late last night and have only just arrived.
Tuve una reunión anoche en Suecia a última hora y acabo de llegar.
EnglishI know that you have had a meeting with the Minister for Economic Affairs and Finance.
EnglishWe have just had another meeting of the Conference of Presidents.
Acabamos de celebrar otra reunión de la Conferencia de Presidentes.
EnglishI would simply like to mention that I had a meeting with the Tunisian Prime Minister yesterday.
Simplemente me gustaría mencionar que ayer sostuve una reunión con el Primer Ministro tunecino.
EnglishDuring a meeting he had with them in the afternoon he spoke about “Starting afresh from the Gospel.”
Por la tarde tuvo un encuentro con ellas en el que habló de “Comenzar desde el Evangelio”.
EnglishOnly yesterday, we had a meeting with the Commission in Madrid.
Ayer, precisamente, en Madrid, tuvimos una reunión con la Comisión.
EnglishWe have just had a meeting of our group’s bureau that was attended by guests from Belarus.
Acabamos de celebrar una reunión de la mesa de nuestro Grupo a la que asistieron invitados de Belarús.
EnglishI personally had a meeting scheduled with him and am saddened that this has not taken place.
Personalmente, tenía programada una entrevista con él y me entristece que no se haya podido celebrar.

Αλλα λόγια

English
  • meeting had

Περισσότερα στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.