ισπανική μετάφραση του όρου «little concerned that»

EN

«little concerned that» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «little concerned that».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «little concerned that» στα ισπανικά

little ουσιαστικό
Spanish
little επίθετο
little επίρρημα
Spanish
little αντωνυμία
Spanish
concerned επίθετο
to concern ρήμα
concern ουσιαστικό
that επίθετο
that επίρρημα
Spanish
that σύνδεσμος
that αντωνυμία
that μετοχή

Παραδείγματα χρήσης του όρου «little concerned that» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI was a little concerned that the Presidency was going to abandon its priorities.
Me preocupaba un poco que la Presidencia fuera a abandonar sus prioridades.
EnglishIn category 3, we are a little concerned about research and development.
En la categoría 3, nos preocupa un poco la investigación y el desarrollo.
EnglishI am a little concerned about the way in which Parliament has handled this report on enlargement.
Me preocupa la manera en que el Parlamento ha tratado este informe sobre la ampliación.
EnglishI am a little concerned that both the report and the Commission's proposal suggest that we should.
Me preocupa que tanto el informe como la propuesta de la Comisión encierren esta idea.
EnglishI would like to say to the Commissioner that I am a little concerned about Articles 68 and 69.
Me gustaría decir a la señora Comisaria que estoy un poco preocupado por los artículos 68 y 69.
EnglishI am a little concerned about your approach to new governance.
Tengo una cierta preocupación ante su enfoque de la new governance.
EnglishHowever, I was a little concerned to hear him say it was going to be confined to farmers.
Sin embargo, me ha preocupado un poco oírle decir que va a estar dedicada exclusivamente a los ganaderos.
EnglishAre you not a little concerned that there is no chairman at the moment?
EnglishI am just a little concerned by what I see.
EnglishI am a little concerned about it.
EnglishMr President, at this stage in the debate I am a little concerned that the Italian presidency might think we are criticizing it unfairly.
Señor Presidente, a esta altura del debate tengo un poco de miedo de que la Presidencia italiana considere que estamos castigándola injustamente.
EnglishI rise on a point of order because I am becoming a little concerned about the number of Members going over their speaking time.
Hago uso de la palabra para plantear una cuestión de orden, porque está empezando a preocuparme un poco el gran número de diputados que exceden su tiempo de uso de la palabra.
EnglishIf I mention it at all this evening, it is because we were a little concerned over the - one might almost say - vehement condemnation of China in paragraph 10.
El motivo de que la mencione esta noche es que hemos estado un poco preocupados por la condena -casi podríamos calificarla de muy fuerte- de China en el artículo 10.
EnglishIt is quite clear that the Group on Ethics is going to be increasingly important, so are you not a little concerned that there is no clear work plan for it?
Es evidente que el Grupo Europeo sobre Ética está cobrando una importancia cada vez mayor, y quizá le inquiete a usted que no tenga todavía un programa claro de trabajo.
Αλλα λόγια
English
  • little concerned that

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.