ισπανική μετάφραση του όρου «Let me state»

EN

«Let me state» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Let me state».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Let me state» στα ισπανικά

let ουσιαστικό
to let ρήμα
ME ουσιαστικό
me ουσιαστικό
Spanish
me επίθετο
Spanish
me αντωνυμία
Spanish
state ουσιαστικό
state επίθετο
to state ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Let me state» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishLet me state clearly that Danish reservations concerning EMU remain 100 % solid.
Permítaseme recalcar que la reserva danesa sobre la UEM se mantiene firme al 100 %.
EnglishLet me state that for the political project of the Union, the market is not sufficient.
Yo afirmo que el mercado no basta para el proyecto político de la Unión.
EnglishLet me state, then, that getting conventions ratified is not enough.
Permítanme señalar por tanto que ratificar convenciones no es suficiente.
EnglishLet me state right away that this is not a human rights issue.
Permítanme señalar de entrada que no se trata de un asunto de derechos humanos.
EnglishLet me state clearly that this is not an anti-Turkish position; it is a pro-European position.
Que quede muy claro que esta posición no es antiturca, sino proeuropea.
EnglishLet me state very clearly that such methods reflect no credit on those who employ them.
Permítame afirmar muy claramente que tales métodos no dicen nada en favor de quienes los emplean.
EnglishTo conclude, let me state that the Commission is prepared to support the compromise package.
Para concluir, déjenme decir que la Comisión está dispuesta a apoyar el conjunto de enmiendas.
EnglishLet me state clearly that we do not want to abolish codecision.
Permítanme afirmar claramente que no queremos abolir la codecisión.
EnglishLet me state very clearly that I cannot accept this argument.
Permítanme declarar abiertamente que no puedo aceptar este argumento.
EnglishLet me state here and now that this has not been the case thus far.
EnglishLet me state clearly that this is not an anti-Turkish position; it is a pro-European position.
EnglishLet me state that here categorically on behalf of my group.
EnglishTo conclude, let me state the Commission's position on the amendments as tabled.
Para terminar, permítanme que les informe de la posición de la Comisión respecto a las enmiendas que se han presentado.
EnglishAt this point let me state quite clearly: the Treaty applies here.
Llegados a este punto, permítanme dejar claro lo siguiente: es en este sentido que el Tratado es aplicable.
EnglishLet me state that, should there be time at the end of the debate, Mr Elles may ask to take the floor again.
Permítanme decir que, si sobra tiempo al final de debate, el señor Elles podrá pedir de nuevo la palabra.
EnglishIn conclusion, let me state that reform of the United Nations is not an exercise in institutional change for its own sake.
Por esta razón, la reforma no debe reducirse a algunos elementos o intereses de tipo nacional.
EnglishFinally, Mr President, let me state the obvious which seems all too obscure to the Council.
Por último, señor Presidente, permítame que repita algo que es evidente pero que, al parecer, el Consejo no acaba de ver claro.
EnglishBut let me state clearly that the Commission will not accept any attempts to undermine the Schengen principles.
Pero permítanme dejar claro que la Comisión no aceptará ningún intento de socavar los principios de Schengen.
EnglishLet me state it as plainly as I can.
EnglishLet me state this with a great deal of openness.

Αλλα λόγια

English
  • Let me state

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.