ισπανική μετάφραση του όρου «layout»

EN

«layout» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
layout {ουσ.}

EN layout
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

layout (επίσης: design, pattern, style, styling)
volume_up
diseño {αρσ.}
Defina en este diálogo el diseño y la reproducción del resultado del Piloto de datos.
El recinto no tiene carácter (la decoración y el diseño debe ser mejorado).
Los siguientes esquemas mantienen el mismo diseño que el primero.
layout (επίσης: allocation, arrangement, distribution, share-out)
Haga clic en Teclado y seleccione Distribución normal o Distribución por bloques.
Click the Keyboard layout button, and then select a keyboard layout.
Haga clic en el botón Distribución del teclado y, a continuación, seleccione una distribución para el teclado.
Switch the keyboard layout when multiple keyboard layouts are enabled
Alternar la distribución del teclado cuando se habilitan varias distribuciones de teclado.
layout (επίσης: diagram, outline, schema, sketch)
volume_up
esquema {αρσ.}
Los siguientes esquemas mantienen el mismo diseño que el primero.
layout (επίσης: design)

2. "of town, garden"

layout (επίσης: delineation, plotting)
volume_up
trazado {αρσ.}
That is why I am astonished by the Commission and the Council's proposal to change the layout of the central European route.
Por ese motivo, estoy sorprendido de la propuesta de la Comisión y del Consejo de cambiar el trazado de la ruta central europea.
layout (επίσης: blueprint, plan, plot, project)
volume_up
plan {αρσ.}

3. "diagram"

layout
volume_up
diagrama {αρσ.}

4. αθλήματα

layout
volume_up
extendido {αρσ.}

5. τέχνη

layout

6. "property, residence", Αγγλικά Αμερικής, καθημερινός λόγος

layout (επίσης: correctness, ownership, property, quality)
volume_up
propiedad {θηλ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «layout» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishNot every presentation layout contains visible text or screen contents.
No todos los diseños de presentación contienen textos e imágenes visibles.
EnglishWhere, in truth, are the proposals for the proper layout of ports?
¿Dónde están realmente las propuestas sobre la adecuada disposición de los puertos?
EnglishThe View - Print Layout command is only visible if a HTML documents is open.
El comando Ver - Configuración de impresión aparece sólo cuando hay un documento HTML abierto.
EnglishIn the Slide Design dialog, you can choose a layout to apply to your presentation.
Con el diálogo Estilo de página podrá seleccionar estilos de página y aplicarlos a su presentación.
EnglishSelect a new slide layout from existing presentation stylesheets.
Aquí podrá seleccionar un nuevo estilo de página de entre los ya existentes en el programa.
EnglishIf you don't see this tab, then Print Layout is active.
Si esta ficha no se muestra, se debe a que la Configuración de impresión está activada.
EnglishYour graphic designer or agency needs these templates to design the layout.
correspondientes. Tu grafista o tu agencia necesitan esta hoja para diseñar el layout.
EnglishMadam President, I would like to a propose a procedural motion on the layout of the new Chamber.
Señora Presidenta, quisiera presentar una cuestión de orden sobre la disposición del nuevo hemiciclo.
EnglishWhen you do this, a dialog appears from which you can select the page layout.
Por ejemplo, al insertar una página detrás de la página 2, la antigua página 3, si la hubiera, pasará a ser la página 4.
EnglishSelect a keyboard layout, and then click Next. Select a user name and enter the password, and then click OK.
Seleccione un nombre de usuario y escriba la contraseña y, a continuación, haga clic en Aceptar.
EnglishClick here to open the Load Slide Layout dialog.
Pulsando este botón se mostrará el diálogo Cargar estilo de página.
Englishintegrated circuits layout designs, protection (TRIPS)
EnglishSelect a keyboard layout, and then click Next.
Seleccione un nombre de usuario y escriba la contraseña y, a continuación, haga clic en Aceptar.
EnglishYou can always modify the order of the set fields and drag the fields within the layout area.
La secuencia de los campos colocados puede modificarse siempre que se desee y desplazarse dentro del área con el ratón.
EnglishThe layout itself of the list has not changed, we will follow the same order, but we will go a little bit quicker.
La disposición en sí misma de la lista no ha cambiado, respetaremos el mismo orden, pero iremos un poco más rápido.
EnglishThe chagri, symbolic and physical boundary of purely geometric layout, is the structure which unifies the city.
Limite symbolique et physique de la ville, aux tracés géométriques stricts, le chagri est l'ouvrage qui unifie la cité.
Englishthe car has a very clear instrument layout
Englishthe layout of the room
EnglishFormatting here refers to the visual layout of text using a word-processing or DTP program.
En este contexto, entendemos por formato la configuración visual de los textos por medio de un programa de tratamiento de textos o de un programa DTP.
EnglishSilk Road Map Evolution is a project born out of the will to revive and regenerate the current layout of the silk road.
La evolución del Mapa de la Ruta de Seda es un proyecto que nace de la voluntad de recuperar y rediseñar la actual ruta de seda.

Αλλα λόγια