ισπανική μετάφραση του όρου «Join now»

EN

«Join now» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Join now».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Join now» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI trust you will now join me in observing a minute’ s silence in memory of Mr Imbeni.
Y ahora, si les parece, les invito a observar un minuto de silencio en su memoria.
EnglishWe must now join forces and urge the national governments to make a success of Nice.
Ahora tenemos que presionar conjuntamente a los Gobiernos para que Niza sea un éxito.
EnglishIf you don't see the Join now button, there might not be a homegroup available.
Si no ve el botón Únase ahora, es posible que no haya ningún grupo en el hogar disponible.
EnglishI ask you, colleagues, to join with me now in a minute of silence.
Les ruego, Señorías, que se unan a mí y guardemos un minuto de silencio.
EnglishWe must now join forces in order to adopt a new, definitive agreement.
Ahora debemos unir fuerzas para adoptar un nuevo acuerdo definitivo.
EnglishI call on you now to join with me in a minute's silence as a tribute in memory of the victims
Les ruego que se unan a mí en un minuto de silencio de homenaje y recuerdo a las víctimas.
EnglishAll institutions must now join forces in order to work together towards building this type of Europe.
Todas las instituciones deben darse ahora la mano para luchar por esa Europa.
EnglishClick Create now or Join now, and then follow the instructions.
EnglishJOIN NOW ABOUT US – IN DEPTH CIRQUE DU SOLEIL AT A GLANCEMORE INFOMeet Cirque
ÚNASE AHORA ACERCA DE LA COMPAÑÍA – EN DETALLE UNA MIRADA AL CIRQUE DU SOLEILMÁS INFORMACIÓNConozca al Cirque
EnglishThen, I walked to each of the other computers on my network, opened HomeGroup in Control Panel, and clicked Join now.
Después fui a cada uno de los demás equipos de la red y los uní al grupo en el hogar.
EnglishTo join an existing homegroup, click Join now.
Para unirse a un grupo en el hogar existente, haga clic en Unirse ahora.
EnglishClick Join now, and then complete the wizard.
Haga clic en Unirse ahora y, a continuación, complete el asistente.
EnglishThe new Member States now join these debates.
EnglishWill he now join me in voting to go with the euro?
EnglishClick Join now, and then complete the wizard.
EnglishThe new Member States now join these debates.
EnglishClick Join now, and then complete the wizard.
EnglishThey can now join the other central and eastern European Member States as full participants in the Union.
Ahora pueden unirse a los demás Estados miembros de la Europa Central y Oriental como miembros de pleno derecho de la Unión.
EnglishThe Macedonian Government has already submitted its application to join and is now setting off along that road with determination.
El Gobierno macedonio ya ha presentado su solicitud de adhesión y ahora recorre el camino necesario con determinación.
EnglishMr President, please allow me - I could not do so just now - to join Mrs Dührkop in thanking the entire staff of the Committee on Budgets.
Señor Presidente, ya que antes me fue imposible, permítame asociarme a las felicitaciones expresadas por la Sra.

Αλλα λόγια

English
  • Join now

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.