ισπανική μετάφραση του όρου «to insure»

EN

«to insure» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to insure {μεταβ.ρ.}
volume_up
sure {επιθ.}
volume_up
sure {επιρ.}
volume_up
sure {επιφ.}
ES

EN to insure
volume_up
[insured|insured] {μεταβατικό ρήμα}

to insure (επίσης: to affirm, to undergird, to assure, to ensure)
In my country it has up to now been customary to insure biometric risks.
En mi país, hasta ahora era habitual asegurar los riesgos biométricos.
Entonces, ¿por qué no se asegura a la población contra el problema?
Entonces,¿por qué no se asegura a la población contra el problema?

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «sure»:

sure

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to insure» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI have never seen an insurer refuse to insure a non-existent risk.
Nunca he visto que una entidad de seguros rechace cubrir un riesgo inexistente.
EnglishThis is nothing more than a game: I will insure myself against my neighbour's house burning down.
Esto no es más que un juego: yo aseguro la casa del vecino contra incendios.
EnglishThe astute and sensible SME can insure for a modest premium.
EnglishSo why should we not insure people against the problem?
Entonces, ¿por qué no se asegura a la población contra el problema?
EnglishSo why should we not insure people against the problem?
Entonces,¿por qué no se asegura a la población contra el problema?
EnglishIt defies comprehension, for example, that shipowners can still insure themselves against fines for marine pollution.
No se comprende, por ejemplo, que los armadores aún estén asegurados contra las multas por contaminación marítima.
EnglishAirline companies have no legal obligation to insure against a collapse and so some of them do not take out such insurance.
Las compañías aéreas no tienen obligación legal de asegurarse contra un colapso, y por tanto muchas de ellas no lo hacen.
EnglishHowever, we all know that, even in such cases, some companies do not insure certain categories of risks because they are unprofitable.
Sin embargo, todos sabemos que, incluso en esos casos, algunas compañías no aseguran determinadas categorías de riesgos porque no son rentables.
EnglishHowever, we all know that, even in such cases, some companies do not insure certain categories of risks because they are unprofitable.
No estoy de acuerdo con que las catástrofes naturales y comerciales, especialmente en las pequeñas y medianas explotaciones, deban generar beneficios para las compañías de seguros.
EnglishIf you want to insure me and I am happy to accept the terms you offer, it is not for the State to come between us and declare our transaction illegal.
Si alguien quiere asegurarme a mí y yo estoy de acuerdo con aceptar las condiciones que ofrece, no corresponde al Estado interponerse y declarar ilegal nuestra transacción.