ισπανική μετάφραση του όρου «inordinate»

EN

«inordinate» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
inordinate {επιθ.}

EN inordinate
volume_up
{επίθετο}

inordinate (επίσης: disproportionate)
volume_up
desmesurado {αρσ.επιθ.}
inordinate (επίσης: excessive, undue, over the top)
volume_up
excesivo {αρσ.επιθ.}
It is disgraceful that Parliament lends a hand to this kind of circumvention by granting inordinate rights to false asylum seekers.
Es una vergüenza que el Parlamento tienda la mano a este tipo de subterfugios mediante la concesión de derechos excesivos a falsos solicitantes de asilo.
inordinate (επίσης: asymmetrical, disproportionate, out of proportion)
volume_up
desproporcionado {αρσ.επιθ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «inordinate»:

inordinate
ordinate

Παραδείγματα χρήσης του όρου «inordinate» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAny existing differences should not have an inordinate impact on our relations.
Cualquier diferencia que pudiera haber no debería afectar excesivamente a nuestras relaciones.
EnglishIt is the only statute in existence to contain such an inordinate number of figures and details.
Es el único estatuto en el mundo que contiene tal cantidad de cifras y detalles.
EnglishThat is no easy task and anyone who knows me knows that I shall have to exercise an inordinate amount of self-control!
Naturalmente, me resulta difícil. Los que me conocen comprenderán que esto me exige un gran esfuerzo de autocontrol.
Englishan inordinate amount of money
EnglishSince then, Tibetans have fled, with an inordinate amount of effort, over the Himalayas and across the borders into other states.
Desde entonces, los tibetanos han huido, con extraordinaros esfuerzos, por el Himalaya y han cruzado las fronteras hacia otros estados.
EnglishIt is disgraceful that Parliament lends a hand to this kind of circumvention by granting inordinate rights to false asylum seekers.
Es una vergüenza que el Parlamento tienda la mano a este tipo de subterfugios mediante la concesión de derechos excesivos a falsos solicitantes de asilo.
EnglishWe support the Ombudsman's conclusions in relation to the inordinate delay, as acknowledged by the Commission this evening in this House.
Apoyamos las conclusiones del Defensor del Pueblo en relación con el retraso injustificado, tal como ha reconocido la Comisión esta tarde en esta Cámara.
EnglishWe cannot delay environmental work by going into inordinate detail rather than working on reducing total discharges of hazardous substances into the environment.
No podemos retrasar el trabajo medioambiental pecando de detallistas antes que trabajando en reducir el conjunto de vertido de sustancias peligrosas a la naturaleza.
EnglishAn issue of particular significance already mentioned in this House and one which has absorbed an inordinate amount of our time is the question of the Members ' Statute.
Una cuestión particularmente importante y ya mencionada en esta Asamblea y a la que hemos dedicado una cantidad desmesurada de nuestro tiempo es la del Estatuto de los diputados.
EnglishThrough the excesses of these tribunals, confrontations between nations are perpetuated to an inordinate degree, and the necessary reconciliation between those nations is in that way delayed.
A través de los excesos de estos tribunales, se perpetúan las confrontaciones entre naciones hasta un grado desmedido, y la necesaria reconciliación entre esas naciones se demora de esta manera.