ισπανική μετάφραση του όρου «indicative»

EN

«indicative» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
indicative {επιθ.}

EN indicative
volume_up
{ουσιαστικό}

indicative (επίσης: call sign, call signal)
volume_up
indicativo {αρσ.}
Creo que hay que elaborar un programa indicativo por cada país.
Regional strategy and multiannual indicative programme for Asia (vote)
Documento de Estrategia Regional y Programa Indicativo Plurianual para Asia (votación)
It is a simple indicative programme, ladies and gentlemen, not a definitive one.
Se trata de un programa simplemente indicativo, señoras y señores. No es un programa definitivo.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «indicative»:

indicative

Παραδείγματα χρήσης του όρου «indicative» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSetting indicative targets has never provided much motivation for Member States.
La fijación de objetivos indicativos nunca ha motivado mucho a los Estados.
EnglishThis is indicative of our political significance in both Eastern and Western Europe.
Esto refleja nuestra importancia política, tanto en el Este como en el Oeste de Europa.
EnglishThis means it is important that the levels should be binding, and not merely indicative.
De ahí la importancia de que los valores sean vinculantes y no indicativos.
EnglishThe estimate of one year to enforce each measure is only indicative.
La previsión de un año para adoptar cada medida tiene únicamente carácter orientativo.
EnglishThis in itself is indicative of the complexity of the decisions to be taken.
EnglishIn addition, the list of communicable diseases is now real and no longer only indicative.
Además, la lista de las enfermedades transmisibles no es sólo indicativa, sino también real.
EnglishThe specifications for the year 2005 are not mere indicative values; they are mandatory.
Los requisitos acordados para el año 2005 no son sólo valores orientativos, sino obligatorios.
EnglishAs this right is pure fabrication, it is quickly added that the list is 'indicative'.
Pero como este derecho es puramente inventado, se apresuran a añadir que la lista es "indicativa".
EnglishThe figures in the Böge report are merely indicative, yet they were taken into consideration.
Las cifras del informe Böge son meramente indicativas, pero se han tomado en consideración.
EnglishThe fact is, indicative limits in theory mean quantitative restrictions in reality.
El hecho es que, los límites indicativos en teoría significan restricciones cuantitativas en realidad.
EnglishAn agreement had been reached to work on indicative guidelines.
Se ha alcanzado un acuerdo para trabajar en las directrices indicativas.
EnglishAs this right is pure fabrication, it is quickly added that the list is 'indicative '.
Pero como este derecho es puramente inventado, se apresuran a añadir que la lista es " indicativa ".
EnglishWhat I said was that we asked for indicative budgets.
Lo que he dicho es que hemos pedido que se nos remitan presupuestos indicativos.
EnglishThis course of action is extremely unpolitical and is indicative of the Commissioner's helplessness.
Este modo de proceder es profundamente apolítico y muestra la impotencia del Comisario.
EnglishThis report is indicative of Parliament's good faith and commitment.
EnglishThis is regrettable as it is indicative of less strategic ambition.
EnglishHowever, these amendments should be seen as merely indicative.
Pero, en estas enmiendas sólo hay que ver indicaciones orientativas.
EnglishAs the rapporteur very rightly points out, the condition of a tanker is more indicative than its age.
El ponente señala con mucha razón que el historial de un buque dice más que su antigüedad.
EnglishThe proposals made by the Commission are indicative of its great commitment to this.
Las propuestas que ha presentado la Comisión ponen de manifiesto la gran atención que presta a esta cuestión.
EnglishFirstly, the importance of the targets being indicative.
En primer lugar, la importancia de que los objetivos sean indicativos.

Αλλα λόγια