ισπανική μετάφραση του όρου «in-depth»

EN

«in-depth» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
in-depth {επιθ.}
volume_up
in-depth {επιρ.}

EN in-depth
volume_up
{επίθετο}

in-depth (επίσης: full-scale, thorough, major, probing)
volume_up
a fondo {επιθ.}
A suitable time has also arisen for an in-depth debate here in Parliament.
También se da el momento apropiado para un debate a fondo aquí en el Parlamento.
It will begin with an in-depth discussion of current progress on the Kosovo issue.
En primer lugar, vamos a tratar a fondo sobre la evolución de los acontecimientos en Kosovo.
I welcome this opportunity for a more in-depth debate on enlargement in Parliament.
Acojo con beneplácito esta oportunidad para un debate más a fondo sobre la ampliación en el Parlamento.
in-depth
No contempla una regulación en profundidad de las cuestiones éticas.
I urge you to hold an in-depth discussion with Commissioner Grybauskaitė.
Le insto a que celebre un debate en profundidad con la Comisaria Grybauskaitë.
In-depth action must also be taken to deal with the social aspects of the crisis.
La vertiente social de la crisis debe también ser objeto de una actuación en profundidad.
in-depth (επίσης: comprehensive, extensive, narrow)
volume_up
exhaustivo {επιθ.}
However, this step should be taken after an in-depth analysis of the impact on the budget.
No obstante, esta medida debería adoptarse tras un análisis exhaustivo de sus repercusiones en el presupuesto.
A debate about this tax is important, but it requires in-depth analysis.
Es importante que haya un debate sobre este impuesto pero requiere un análisis exhaustivo.
The Commission has taken this decision after a thorough examination and in-depth internal debate.
La Comisión ha tomado esta decisión después de un examen minucioso y un debate interno exhaustivo.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «in-depth» στα ισπανικά

in επίθετο
Spanish
in επίρρημα
in μετοχή
in…
Spanish
In ουσιαστικό
Spanish
depth ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «in-depth» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt provides images with better contrast, clarity, resolution and depth of field.
Ofrece imágenes con mejor contraste, claridad, resolución y profundidad de campo.
EnglishIt is clear that the contents of this agreement must be considered in more depth.
Queda claro que el contenido de este acuerdo debe examinarse en mayor profundidad.
EnglishThe issue must not be simplified or trivialised; it has to be examined in depth.
No se puede simplificar, no se puede banalizar; hay que ir al fondo de la cuestión.
EnglishThis issue will be examined in more depth during a later evaluation exercise.
Esta cuestión se examinará con más detalle en un próximo ejercicio de evaluación.
Englishfemininity is manifested and revealed in depth through motherhood, as the text
se manifiesta y se revela hasta el fondo mediante la maternidad, como dice el
EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Ahora que hemos ampliado la Unión Europea, debemos dotarla de mayor calado.
EnglishFirstly, there is the seriousness and depth of the document presented in January.
En primer lugar, el grado de seriedad y profundidad del documento presentado en enero.
EnglishThe need for a more in-depth dialogue in these areas is reflected in my vote.
La necesidad de un diálogo más profundo en estos ámbitos queda reflejada en mi voto.
EnglishThis solution can only result from an in-depth analysis and from an open debate.
Por tanto, Señorías, como siempre hemos dicho, no hay plan B. No existe.
EnglishAfter an in-depth debate, we came up with the text on which the House is to vote today.
Tras un profundo debate llegamos al texto que hoy se somete a votación del Pleno.
EnglishWe urge you to undertake an in-depth reform of the comitological procedure.
Nosotros les pedimos que reformen profundamente el procedimiento de la comitología.
EnglishI would be grateful if the Commission could go into this in a little more depth.
Quisiera pedir a la Comisión que profundizara algo más en esta cuestión.
Englishneeded for a more in-depth treatment of a topic of great importance for the
posibilidad de contar con el material necesario para el tratamiento de una temática
Englishman, by penetrating like Christ the depth of human consciousness and by making
bajando —como Cristo— a lo profundo de las conciencias humanas, tocando el
EnglishIn my view, there are two concepts that we need to discuss in great depth.
Creo que hay dos conceptos sobre los que tenemos que hablar muy profundamente.
EnglishSome Members would have preferred not to examine the subject in too much depth.
Algunos diputados hubieran deseado que no entrara demasiado en el meollo de la cuestión.
Englishalthough not pretending to exhaust its entire breadth and depth, does prompt us
católica, sin pretender tratar cabalmente su amplitud y profundidad, nos
EnglishI am glad Parliament has finally initiated an in-depth examination of this issue.
Me alegro de que este Parlamento haya abordado finalmente con profundidad esta cuestión.
EnglishHowever, the fact remains that we have an in-depth knowledge of the problem.
Sin embargo, lo que está claro es que poseemos un conocimiento profundo del problema.
EnglishWe need to replace short-term initiatives with long-term, in-depth cooperation.
Hay que reemplazar las acciones inmediatas por una cooperación profunda y a largo plazo.