ισπανική μετάφραση του όρου «honouring»

EN

«honouring» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
honouring {ενεργ.μετ.}
volume_up
honour {ουσ.}

EN honouring
volume_up
{ενεργητική μετοχή}

honouring
volume_up
honrando {ενεργ.μετ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «honour»:

honour

Παραδείγματα χρήσης του όρου «honouring» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishOf course, part of this is spent honouring its obligations as a member of NATO.
Por supuesto parte de este gasto se dedica a sus obligaciones como miembro de la OTAN.
EnglishOnly by doing that will we succeed in honouring our promise to formulate the new rules by 2009.
Solo haciendo eso lograremos cumplir nuestra promesa de formular las nueves leyes para 2009.
EnglishWe thank you for honouring our House with your visit.
Le expresamos nuestro agradecimiento por honrar a nuestra Asamblea con su visita.
EnglishWe are not honouring the Lisbon agreement about 3 % growth.
EnglishIn practice, the Commission services have been honouring this commitment for more than one year now.
En la práctica, los servicios de la Comisión han honrado este compromiso durante más de un año.
EnglishI would like these remarks to be taken as honouring her memory.
EnglishWe are not honouring the Lisbon agreement about 3% growth.
EnglishThis is a question of honouring commitments that have been given.
EnglishToday we are honouring the winners of the 2009 Sakharov Prize, the prize for freedom of thought.
Hoy estamos rindiendo un homenaje a los ganadores del Premio Sájarov 2009, el premio a la Libertad de Conciencia.
English(EL) Madam President, today we are honouring the struggle by women through the ages and female achievements.
(EL) Señora Presidenta, hoy homenajeamos la lucha de las mujeres a lo largo del tiempo y los logros femeninos.
EnglishIn concrete terms, it is crucial to review the procedures for honouring the budget votes.
En concreto, es de primordial importancia que se diseñen de nuevo los procedimientos para satisfacer las votaciones presupuestarias.
EnglishMalta is well aware of its obligations and is honouring them while maintaining full respect for human life.
Malta es muy consciente de sus obligaciones y las cumple a la vez que mantiene el pleno respeto de la vida humana.
EnglishI have already said, and this remains my view, that we believe we are very much honouring those commitments to the ACP countries.
Ya he dicho, y sigo pensándolo, que estamos cumpliendo nuestros compromisos con los países ACP.
EnglishThere is no better way of honouring his memory than by ensuring that the citizens of Europe are given a European Constitution.
No hay mejor forma de honrar su memoria que garantizar a los ciudadanos europeos una Constitución europea.
EnglishMr President, yesterday evening we joined in honouring the memory of the victims of Beslan with a minute’ s silence.
   Señor Presidente, ayer por la tarde guardamos un minuto de silencio para honrar la memoria de las víctimas de Beslán.
EnglishThank you for honouring me with your attention.
English   Mr President, yesterday evening we joined in honouring the memory of the victims of Beslan with a minute’s silence.
   Señor Presidente, ayer por la tarde guardamos un minuto de silencio para honrar la memoria de las víctimas de Beslán.
EnglishThere is no better way of honouring his memory than by ensuring that the citizens of Europe are given a European Constitution.
Los nuevos países que ya se han convertido en nuestros colegas han hecho un enorme esfuerzo para llegar hasta aquí.
EnglishMerely promising to honour a loan is not honouring the promise, which is something that has to take place in the future.
Además, la promesa de proceder al reembolso no implica el cumplimiento de la promesa, que se sitúa en un futuro más lejano.
EnglishFinally, I want to talk about the Czech parliament’s intention of honouring the former Czechoslovak President Edvard Beneš.
Por último, quiero hablar sobre la intención del Parlamento checo de rendir tributo al ex presidente checoslovaco Edvard Beneš.