ισπανική μετάφραση του όρου «heard what the»

EN

«heard what the» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «heard what the».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «heard what the» στα ισπανικά

to hear ρήμα
what επίθετο
what αντωνυμία
what? επιφώνημα
Spanish
the επίρρημα
Spanish
the άρθρο
Spanish
the
to the μετοχή
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «heard what the» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI was not in the Chair but remained in my place and heard what you asked.
En ese momento no ocupaba la Presidencia, pero escuché su pregunta desde mi escaño.
EnglishThey heard what you said and will certainly repeat this recommendation even more firmly.
Le han oído y sin duda van a reiterar esta recomendación con más firmeza aún.
EnglishWe have heard what problems there are, and our documents contain the proposed solutions.
Sabemos qué problemas hay y las propuestas de solución están en nuestros documentos.
EnglishToday we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
Hoy hemos escuchado lo que el señor Brown propone y lo que debería estar en el orden del día.
EnglishI have heard what the Council has said, but I think it is sidestepping the issue here.
(EN) He escuchado lo que ha dicho el Consejo, pero creo que está esquivando la cuestión.
EnglishWe have just heard what the draftsman of the opinion of the Committee on Fisheries has said.
Acabamos de oír lo que nos ha dicho el ponente de opinión de la Comisión de Pesca.
EnglishMr Crowley, I heard what you said on the common agricultural policy.
Señor Crowley, he escuchado lo que ha dicho sobre la Política Agrícola Común.
EnglishBut we heard what you said Mr Corbett, and I, for my part, will take the appropriate steps.
Pero le hemos entendido bien, señor Corbett y, por mi parte, daré curso a este asunto.
EnglishWe have just heard what the UN has had to say on the situation in Iran.
Acabamos de oír lo que la ONU ha manifestado sobre la situación en Irán.
EnglishCommissioner, I have read your written reply and I heard what you have said.
Comisario, he leído su respuesta escrita y he oído lo que ha dicho.
EnglishWe have heard what you had to say today and I respect you for it.
Hoy le hemos escuchado decir lo que tenía que decir y yo le respeto por ello.
English  Perhaps you heard what happened in the refugee camp of Jenin?
¿Tal vez se haya enterado de lo que pasó en el campamento de refugiados de Jenín?
EnglishBut now I have heard what the Commission has to say, I will not accept it.
Pero ahora, después de que ustedes los de la Comisión dicen supongo, no supongo, ¡se acabó!
EnglishI believe that our Commissioner has now heard what we wanted to say.
EnglishWe must hope that the Council also heard what you had to say.
Hemos de esperar que el Consejo escuchara también lo que usted dijo.
EnglishI have met with the Council and I have heard what Parliament has said.
EnglishIf that was heard by the honourable Member, she heard what was not said.
EnglishWith regard to the real economy, I heard what President Barroso said, and I was quite surprised.
Con respecto a la economía real, he escuchado al Presidente Barroso y me ha sorprendido bastante.
EnglishI heard what the Commissioner said on the food import situation.
He escuchado lo que la señora Comisaria ha dicho sobre la situación de las importaciones de alimentos.
EnglishI have heard what the representative of the Council has said.

Αλλα λόγια

English
  • heard what the

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.