ισπανική μετάφραση του όρου «has deliberately»

EN

«has deliberately» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «has deliberately».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «has deliberately» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishAs Mr Van Orden himself has said, he has deliberately kept the report brief.
Como ha manifestado el propio señor Van Orden, ha tratado que el informe fuera breve.
EnglishIt should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope.
Asimismo, hay que señalar que la iniciativa tiene, deliberadamente, un amplio alcance.
EnglishTherefore this report has been deliberately arranged along regionalistic lines.
Por esta razón este informe está planteado conscientemente desde el punto de vista regionalista.
EnglishMr Schmid, for whom I am deputising, has not stayed away deliberately.
El Sr. Schmid, al que represento aquí, no está ausente por mala voluntad.
EnglishMr Christodoulou has deliberately focused on this aspect because it is his special field.
El Sr. Christodoulou se ha centrado muy conscientemente en este aspecto pues se trata de su campo.
EnglishIt would seem that an attempt has been made to deliberately misrepresent the history of Europe.
Parecería que ha habido un intento de dar una imagen falsa deliberadamente de la historia de Europa.
EnglishSo it has deliberately double-booked itself.
O sea, que el Consejo adquirió dos compromisos para la misma hora deliberadamente.
EnglishHe has been deliberately evading attempts to trap those weapons using the UNSCOM mechanisms.
Ha estado eludiendo deliberadamente los intentos de bloquear esas armas utilizando los mecanismos de la UNSCOM.
EnglishThroughout the whole debate, the importance of leghold traps for native peoples has been deliberately exaggerated.
En todo el debate se exagera conscientemente la importancia de los cepos para los indígenas.
EnglishWe believe that, too often, it has deliberately chosen to give way to the Council, so as not to upset anyone.
Creemos que, demasiado a menudo, se ha elegido deliberadamente ceder terreno al Consejo para no disgustar a nadie.
EnglishThe government in Belgrade has deliberately prevented the local Serbs from being actively involved in shaping Kosovo.
El Gobierno de Belgrado ha impedido adrede que los serbios del lugar participen activamente en el desarrollo de Kosovo.
EnglishThe subject of quantitative production management has been deliberately swept under the carpet in the Commission's communication.
En la comunicación de la Comisión se ha ignorado deliberadamente el tema de la gestión de la producción cuantitativa.
EnglishI reject animal cruelty but I believe this issue has been deliberately distorted in order to provoke an emotive response among MEPs.
Rechazo la crueldad con los animales, pero creo que este tema ha sido distorsionado deliberadamente para provocar una respuesta emotiva entre Sus Señorías.
EnglishAt present the Commission has deliberately refrained from identifying individual countries or networks or banks as negative examples in this sector.
Hasta ahora, la Comisión se ha abstenido deliberadamente de poner a ciertos países, redes o bancos concretos como ejemplos negativos en este sector.
EnglishThe rumour has been deliberately spread by Fiat in an attempt to discredit the workers, who are trying to protect their future in the face of 24 lay-offs.
Fiat difundió deliberadamente ese rumor con la esperanza de desacreditar a sus trabajadores, que intentan proteger su futuro ante los 24 despidos.
EnglishFrankly, it is an aspect of independence that the government has deliberately shunned by refusing to hold its own public inquiry in the UK.
Francamente, es un aspecto de la independencia que el Gobierno ha evitado deliberadamente, al negarse a realizar su propia investigación pública en el Reino Unido.
EnglishThis is because they will be divided between 25 countries and because the allowance for inflation has deliberately been pitched low.
Esto se debe a que dichas asignaciones se tendrán que repartir entre 25 países y al hecho de que el complemento por inflación se ha establecido intencionadamente en un nivel bajo.
EnglishBut we do not want enlargement on any terms, regardless of its nature, nor do we accept the high and mighty attitude the European Union has been deliberately adopting.
Pero no queremos una ampliación cualquiera, como tampoco aceptamos la actitud soberbia que la Unión Europa ha acabado adoptando voluntariamente.
EnglishThis company has deliberately not paid its employees the money owing to them, either in full – I have statements that this has occurred – or in part.
Esta empresa ha dejado de pagar deliberadamente a sus empleados un dinero que les pertenecía, bien en su totalidad –me han aseverado que esto ha ocurrido–, bien parcialmente.
EnglishThis company has deliberately not paid its employees the money owing to them, either in full – I have statements that this has occurred – or in part.
Esta empresa ha dejado de pagar deliberadamente a sus empleados un dinero que les pertenecía, bien en su totalidad – me han aseverado que esto ha ocurrido–, bien parcialmente.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «has deliberately» στα ισπανικά

deliberately επίρρημα
has not ρήμα
Spanish