ισπανική μετάφραση του όρου «has control over»

EN

«has control over» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «has control over».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «has control over» στα ισπανικά

to have ρήμα
ha ουσιαστικό
Spanish
ha επιφώνημα
control ουσιαστικό
control επίθετο
Spanish
to control ρήμα
over ουσιαστικό
Spanish
over επίρρημα
over μετοχή
to over ρήμα
Spanish
over…

Παραδείγματα χρήσης του όρου «has control over» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAll computers are peers; no computer has control over another computer.
Todos los equipos se encuentran en el mismo nivel; ninguno tiene control sobre otro.
EnglishAs a result of all these efforts, the government has control over only one-third of the territory of Afghanistan.
Como resultado de estos esfuerzos, el Gobierno controla únicamente una tercera parte del territorio afgano.
EnglishOnly in this way can Parliament ensure that it has control over how resources are allocated and can also support humane development aims.
Solo así puede asegurarse el Parlamento de ejercer el control sobre la forma de asignar los recursos y puede además apoyar planes de desarrollo humano.
EnglishWell, if a nation no longer has control over the production of its own images or the power to supervise new technologies, is it still a sovereign nation?
Ahora bien, una nación que ya no domina la producción de sus imágenes, ni el control de las nuevas tecnologías¿sigue siendo una nación soberana?
EnglishWell, if a nation no longer has control over the production of its own images or the power to supervise new technologies, is it still a sovereign nation?
Ahora bien, una nación que ya no domina la producción de sus imágenes, ni el control de las nuevas tecnologías ¿sigue siendo una nación soberana?
EnglishHowever, according to international law, it should be considered that Morocco has control over that territory, although it in no way has sovereignty over it.
En todo caso, según el Derecho internacional, correspondería considerar que el Reino de Marruecos ejerce el control sobre ese territorio, pero de ninguna manera ostenta la soberanía del mismo.

Αλλα λόγια

English
  • has control over

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.