ισπανική μετάφραση του όρου «has a legal»

EN

«has a legal» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «has a legal».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «has a legal» στα ισπανικά

to have ρήμα
ha ουσιαστικό
Spanish
ha επιφώνημα
A ουσιαστικό
a άρθρο
Spanish
a
Spanish
legal ουσιαστικό
legal επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «has a legal» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt is regrettable that sport has no legal basis in Community legislation.
Es lamentable que el deporte no tenga base jurídica en la legislación comunitaria.
EnglishIf there is no sanction, what we do remains purely symbolic and has no legal foundation.
Si no hay sanción, estaremos en el campo de lo simbólico, pero no del Derecho.
EnglishThe issue is where and how the European Union has a legal right to act.
El tema es dónde y cuándo la Unión Europea tiene legalmente derecho a intervenir.
EnglishIn Belgium the company Serverscheck has instituted legal proceedings against Google.
En Bélgica, la sociedad Serverscheck ha incoado un procedimiento judicial contra Google.
EnglishSWIFT has no legal obligation to use a mirror site in the United States.
SWIFT no tiene la obligación legal de utilizar un sitio espejo en los Estados Unidos.
EnglishHowever, it is to be deplored that this Directive has no legal basis.
En cambio, no hay una base jurídica para esta directiva, algo que debe denunciarse.
EnglishAs you know, the European Union has no legal authority in this area.
Como sabe, la Unión Europea carece de autoridad jurídica en este ámbito.
EnglishThereby it has the legal obligation to respect them, without distinction or discrimination.
Por lo tanto tiene la obligación legal de respetarlas, sin excepciones ni discriminaciones.
EnglishAnd since the Treaties omitted to mention it, it has no legal base.
Como los Tratados lo dejaron de lado, no tiene un fundamento jurídico.
EnglishIf the action has a legal base, the title of a budget line is secondary.
Si la acción tiene un fundamento jurídico, el título de una línea presupuestaria es secundario.
EnglishI should also like to know if the Commission has any legal advice on this matter.
Quisiera saber también si la Comisión ha dispuesto de algún asesoramiento jurídico sobre esta cuestión.
EnglishNext, the European Union has no legal personality or Minister for Foreign Affairs.
Además, la Unión Europea tampoco tiene todavía personalidad jurídica ni Ministro de Asuntos Exteriores.
EnglishWe have been told the Commission has a legal obligation to press ahead with this legislation.
Nos han dicho que la Comisión tiene la obligación legal de seguir adelante con la legislación.
EnglishIt has the legal power to do that, under Article 42 of the European Treaty and the.
Tiene el poder legal para hacerlo, en virtud del artículo 42 del Tratado Europeo y la« cláusula pasarela».
EnglishIt has the legal power to do that, under Article 42 of the European Treaty and the .
Tiene el poder legal para hacerlo, en virtud del artículo 42 del Tratado Europeo y la «cláusula pasarela».
EnglishThe Commission has no legal right, as has been said, to do that.
EnglishThis Synod cannot be registered and has no legal basis.
Este Sínodo no se puede registrar y no tiene fundamento jurídico alguno.
EnglishThe eyewitness testimony of women or non-Muslims has no legal force.
La declaración como testigo ocular de las mujeres o de los no musulmanes es jurídicamente irrelevante.
EnglishAt present, the EU has a legal personality, which provides it with a higher global profile.
En la actualidad la UE tiene personalidad jurídica, algo que le confiere un perfil global de mayor altura.
EnglishAs yet the European Union has no legal status in external relations.
Sin embargo, la Unión Europea no tiene estatuto jurídico por lo que se refiere a las relaciones exteriores.

Αλλα λόγια

English
  • has a legal

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.