ισπανική μετάφραση του όρου «hand me»

EN

«hand me» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «hand me».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «hand me» στα ισπανικά

hand ουσιαστικό
to hand ρήμα
ME ουσιαστικό
me ουσιαστικό
Spanish
me επίθετο
Spanish
me αντωνυμία
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «hand me» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn the case at hand, it appears to me that there is a clear division of those sitting in this Chamber.
En el caso en cuestión creo que hay una clara división entre los que se sientan en esta Cámara.
EnglishOn the other hand, it seems to me premature to grant discharge.
EnglishLadies and gentlemen, the reference to renewable energy sources, on the other hand, appears to me to be inopportune.
Estimados colegas, por otra parte, la referencia a las energías renovables no me parece oportuna.
Englishshe was always dressed in her sister's hand-me-downs
Englishhe gave me his hand on it and the bargain was sealed
EnglishIf it is merely a hand-me-down legal basis taken over from previous directives, then it is a mistake to keep it.
Si se trata de una mera traslación del fundamento jurídico heredado de la Directiva anterior, ha sido un error conservarlo.
Englishcould you possibly give me a hand with this?
EnglishIn the case at hand, it appears to me that there is a clear division of those sitting in this Chamber.
Señorías, no todos nos oponemos a la adhesión de Turquía a la Unión Europea, y no todos los países se oponen a una adhesión de este tipo.
EnglishOf course, if we have some great champions in this House, which we do, I thank them in advance for giving me a hand.
Y, naturalmente, si tenemos grandes campeones en esta Asamblea, y los tenemos, les agradezco ya de antemano que me echen una mano.
EnglishToday, all we have to ask is that the President-in-Office of the Council hold out his hand - not to me but to Parliament.
En el día de hoy, lo único que hay que pedir es que el Presidente del Consejo me tienda la mano - no a mí sino al Parlamento -.
Englishcould you hand me that hammer, please?
Englishwould you give me a hand? — glad to
EnglishToday, all we have to ask is that the President-in-Office of the Council hold out his hand - not to me but to Parliament.
En el día de hoy, lo único que hay que pedir es que el Presidente del Consejo me tienda la mano - no a mí sino al Parlamento - .
EnglishOn the other hand, let me tell you something which I did not like, which is the famous Penelope text which you mentioned earlier.
Déjeme decirle algo que en cambio no me ha gustado, que es el famoso texto de Penélope al que usted se ha referido antes.
EnglishIf you do stretch forth your hand to kill me, I will not stretch forth mine to kill you; for, verily, I fear Allah the Lord of the Worlds.
Aún si levantaras tu mano para matarme, yo no levantaré mi mano para matarte: en verdad, temo a Dios, el Sustentador de todos los mundos.
EnglishOn the other hand, and this brings me back to the subject of 'information and the citizen' , many people see the external value of the euro as an indicator of how stable it is.
Por otro, y aquí llego de nuevo al tema "información y ciudadanos" , el valor exterior es para muchas personas un indicio de la estabilidad del euro.
EnglishOn the other hand, and this brings me back to the subject of 'information and the citizen ', many people see the external value of the euro as an indicator of how stable it is.
Por otro, y aquí llego de nuevo al tema " información y ciudadanos ", el valor exterior es para muchas personas un indicio de la estabilidad del euro.
EnglishThey are the same reasons which, on the other hand, led me to oppose the compromise resolution which the parties of the centre in this Parliament presented on the same subject.
Son las mismas razones que, por otro lado, me llevan a que me oponga a la resolución de compromiso que los partidos del centro de este Parlamento presentaron sobre el mismo tema.

Αλλα λόγια

English
  • hand me

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Αγγλο-ελληνικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .