ισπανική μετάφραση του όρου «goodly»

EN

«goodly» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
goodly {επιθ.}
volume_up
good {ουσ.}
volume_up
good {επιθ.}
volume_up
goods {ουσ.}
EN

goodly {επίθετο}

volume_up
2. "handsome, pleasing", ποιητικό
goodly
volume_up
apuesto {επιθ.} [ποιητ.]

Παραδείγματα χρήσης του όρου «goodly» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishA goodly Saying is like a goodly tree whose root is set firm, and whose branches reach into the heavens;.
[Es] como un árbol bueno, firmemente enraizado, [que extiende] sus ramas hacia el cielo,
EnglishAnd her Lord accepted fully, and gave her a goodly growth, and assigned her to Zachariah's care.
Y su Sustentador la aceptó favorablemente, la hizo crecer armoniosamente, y la confió a Zacarías.
EnglishWho is there that will lend to Allah a goodly loan?
¿Quien hará a Dios un préstamo generoso, que Él le devolverá ampliamente incrementado?
EnglishOn the Day when We will gather the righteous unto the Beneficent, honoured as a goodly company,
y conduzcamos al infierno a los que estaban hundidos en el pecado como un rebaño sediento es conducido el abrevadero --
EnglishTherefore endure with a goodly patience.
EnglishWho is there that will offer to Allah a goodly loan that He may double it (or increase it many fold) for him, and he shall have an excellent reward?
¿Quién hará a Dios un préstamo generoso, que Él le devolverá ampliamente incrementado?
EnglishAnd goodly things wherein they rejoiced;
EnglishTo those whom the angels take away in a goodly state (those who die righteous) they shall say, "Peace be upon you!
esos a quienes los ángeles se llevan a su muerte mientras están en un estado de pureza interior, y les dicen: “¡La paz sea con vosotros!
EnglishHe created the heavens and the earth with Truth, and He formed you, then made goodly your forms, and to Him is the final goal.
Ha creado los cielos y la tierra conforme a una verdad [intrínseca], y os ha formado –y ha perfeccionado vuestra forma; y a Él es vuestro retorno.
EnglishIf you set apart for Allah a goodly portion, He will double it for you and forgive you; and Allah is the Responsive, Forbearing,
Si hacéis a Dios un préstamo generoso, Él os lo devolverá ampliamente incrementado, y perdonará vuestros pecados: pues Dios es sumamente agradecido, benigno;
EnglishAnd those who flee their homes in the cause of Allah, and then are slain or die, Allah will surely provide them with a goodly provision; for, verily, Allah is the best of providers.
[y,] sin duda les hará entrar en un estado [de plenitud] del que estarán satisfechos: pues, ciertamente, Dios es omnisciente, benigno.
EnglishMr President, the Feira Council of 19 and 20 June 2000 showed a certain hypocrisy regarding a goodly number of subjects, and I will cite four of these.
Señor Presidente, el Consejo de Feira, de los días 19 y 20 de junio pasado, ha dado muestras de una hipocresía evidente sobre muchos asuntos, y citaré cuatro de ellos.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «goodly»:

goodly
good
goodness
English