ισπανική μετάφραση του όρου «get to»


Προβολή αποτελεσμάτων για τον όρο «to get to know». «get to» δεν υπάρχει προς το παρόν στο λεξικό μας.
EN

«get to» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to get to know oneself {ρ.}
EN

to get to know {ρήμα}

volume_up
to get to know
to get to know
volume_up
conocer {μεταβ.ρ.} (aprender cómo es)
It is simply outrageous that people cannot get to know their own past.
Sencillamente es increíble que las personas no puedan llegar a conocer su propio pasado.
Volunteering is an alternative way to get to know other cultures or another way of life.
Trabajar como voluntario es una forma alternativa de conocer otras culturas y estilos de vida.
Le invitamos a conocer a nuestra familia de busca talentos.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «get to» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
Los proyectos están implantados y debemos asegurarnos de que este plan despegue.
EnglishThat is not the way to get people enthusiastic about a European constitution.
Esta no es la forma de entusiasmar a los ciudadanos con la Constitución Europea.
EnglishGet a free subscription to the award-winning antivirus solution from Microsoft.
Obtenga una suscripción gratuita a la galardonada solución antivirus de Microsoft.
EnglishSomething will have to happen, however, and we will need to get things moving.
Sin embargo, algo tendrá que ocurrir y necesitamos hacer algo para que así sea.
EnglishWhy the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
¿Por qué las prisas por ratificar el Tratado de Lisboa en los 27 Estados miembros?
EnglishMr President, I am pleased that I get to have the last word in this debate today.
Señor Presidente, me complace poder tener la última palabra en este debate de hoy.
EnglishThis is not what we are going to get out of the IGC if things continue as they are.
Esto no es lo que conseguiremos en la CIG si las cosas continúan por ese camino.
EnglishIt is crucial, however, that a new Commission finally be able to get down to work.
Pero es importante que haya una nueva Comisión que ponga por fin manos a la obra.
EnglishEven so, names do need to be named, and then, perhaps, we might get somewhere.
Aún así, debemos citar nombres y entonces, quizás, podamos llegar a alguna parte.
EnglishThey have actually managed to get ordinary citizens interested in EU politics.
Han conseguido que los ciudadanos de a pie se interesen por la política de la UE.
EnglishThe impression we get is very different from what he said in this House today.
La impresión que tenemos es muy distinta de lo que ha dicho hoy en esta Cámara.
EnglishIf we do not get this balance right, our people will turn their backs on the EU.
Si no conseguimos este equilibrio, nuestras ciudadanos volverán la espalda a la UE.
EnglishThe Commission would help tremendously if we could get some clarification on that.
Si la Comisión nos ofreciera una aclaración al respecto, sería de enorme ayuda.
EnglishHow did one Commissioner get a number of questions and another only one question?
¿Cómo es que a un Comisario se le asignan varias preguntas y a otro solo una?
EnglishThis is how we will get our fellow citizens involved in the European project.
Así es como haremos participar a nuestros conciudadanos en el proyecto europeo.
EnglishWhat are we going to do if we get a hoped-for peace agreement in the Middle East?
¿Qué vamos a hacer si conseguimos el tan deseado acuerdo de paz en Oriente Próximo?
EnglishUnless they make those choices they will never get to grips with the traffickers.
A menos que no tomen esta decisión, nunca podrán controlar a los traficantes.
EnglishHowever, it is this type of communication that we really need to get rid of.
No obstante, es este tipo de comunicación el que realmente necesitamos eliminar.
EnglishIf we do not get this Treaty, we will have a Europe with fewer social rights.
Si no conseguimos este Tratado, tendremos una Europa con menos derechos sociales.
EnglishThen press Enter to get two paragraphs with the format of the second paragraph.
Al pulsar la tecla Entrar obtendrá dos párrafos con el formato del segundo párrafo.

«get together» Ισπανικά μετάφραση

get together
Spanish
  • juntarse
  • reunirse
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «get to» στα ισπανικά

to μετοχή
to
Spanish
to come to ρήμα
to refer to ρήμα
to look forward to ρήμα
to be up to ρήμα
Spanish