ισπανική μετάφραση του όρου «to get hold of»

EN

«to get hold of» Ισπανικά μετάφραση

EN

to get hold of {ρήμα}

volume_up
to get hold of
volume_up
agenciarse {αυτοπ.ρ.} [καθ.λόγος]
to get hold of
volume_up
agarrar {μεταβ.ρ.} (sujetar)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to get hold of» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishAs a result, the Arabs are also continually itching to get hold of nuclear weapons.
A resultas de ello, los árabes también desean ardientemente disponer de armas nucleares.
EnglishIf terrorists were to get hold of this material we would be facing devastation.
Si este material fuese a parar a manos de terroristas, nos enfrentaríamos a la devastación.
EnglishBut then the states will get hold of it and what will become of their deficits?
Pero entonces tomarán las directrices los Estados miembros y¿qué sucederá con sus deficits?
EnglishBut then the states will get hold of it and what will become of their deficits?
Pero entonces tomarán las directrices los Estados miembros y ¿qué sucederá con sus deficits?
EnglishFirms still write to me and ask where they can get hold of EIB funds.
Siguen escribiéndome empresas para preguntarme cómo pueden conseguir fondos del BEI.
EnglishOur rapporteurs and committee chairmen can often get hold of the relevant papers.
Nuestro ponente y el presidente de la comisión muchas veces pueden recibir los documentos bajo mano.
EnglishIf terrorists were to get hold of this material we would be facing devastation.
  . Conozco perfectamente la gran preocupación de su Señoría con respecto a esta cuestión en particular.
EnglishInformation is difficult to obtain and only the wellconnected few can get hold of it.
Existen propuestas y proyectos, los informes y las opiniones se desaprovechan y los objetivos se alcanzan raramente.
EnglishThere is a lack of transparency, so new competitors also cannot get hold of the information.
Además hay falta de transparencia, de manera que los nuevos competidores tampoco pueden hacerse con la información.
EnglishI only managed to get hold of him by calling him every day
EnglishYet is it not true that, if it is possible to abduct a child, it is also possible to get hold of his or her passport?
Pero, ¿no es cierto que, si es posible secuestrar a un niño, también lo es hacerse con su pasaporte?
EnglishAnd you should easily be able to get hold of information on accessibility of trains from the railway company.
También debería ser fácil obtener de la compañía ferroviaria información sobre la accesibilidad de los trenes.
EnglishWe all know what a serious situation many industries are facing at this time in trying to get hold of credit.
Todos somos conscientes de la grave situación a la que se enfrentan muchas industrias a la hora de conseguir crédito.
EnglishI must get hold of that information somehow
EnglishI haven't been able to get hold of him all day
Englishwhere did you get hold of the idea that … ?
Englishdon't let the teacher get hold of it!
Englishshe's difficult to get hold of during the day
EnglishAfter all, we do not get hold of them.
EnglishScientists I have contacted in recent days say that they have no information, that they cannot get hold of any.
Los científicos con los que he mantenido contacto en los últimos días afirman que no tienen información, que no pueden conseguir ninguna.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «to get hold of» στα ισπανικά

of μετοχή
Spanish
of επίθετο
Spanish
hold ουσιαστικό
to take hold of ρήμα
to grab hold of ρήμα
to keep hold of ρήμα
Spanish