ισπανική μετάφραση του όρου «Formal training»

EN

«Formal training» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Formal training».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Formal training» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishFormal training and non-formal education must be combined.
EnglishTBAs lack formal training and governments and other organizations have conducted training programs to improve their skills.
Las asistentes del parto tradicional carecen de entrenamiento formal y los gobiernos y otras organizaciones han realizado programas de entrenamiento para mejorar sus habilidades.
EnglishDespite the fact that she had no formal training, her talent shone through and she found herself working in a field that proved to be a perfect fit.
A pesar del hecho de que ella no tenía una educación formal en ese rubro, su talento brilló y se encontró trabajando en un campo que la incentivó de forma perfecta.
EnglishFormal access to vocational training is certainly guaranteed in all 15 Member States, but the reality - the opportunities for European citizens - varies considerably.
El acceso a la formación profesional está garantizado formalmente en los 15 Estados miembros, pero en la realidad las oportunidades para las ciudadanas y ciudadanos son muy diferentes.
EnglishTherefore, we must make sure, for everyone's benefit, that we continue to think in terms of appropriate and flexible training, acknowledging the possibility of formal and informal training.
Por tanto, debemos asegurarnos, en beneficio de todos, de continuar pensando en términos de una formación apropiada y flexible, reconociendo la posibilidad de una formación formal e informal.

Αλλα λόγια

English
  • Formal training

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.