ισπανική μετάφραση του όρου «to foresee»

EN

«to foresee» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to foresee {μεταβ.ρ.}
EN

to foresee [foresaw|foreseen] {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
to foresee (επίσης: to anticipate, to expect, to predict)
Without reforms, it is not difficult to foresee the breakdown of monetary union.
Sin reformas, no es difícil prever el desplome de la unión monetaria.
The consequences of certain wordings also have been difficult to foresee.
También ha sido difícil prever las consecuencias de ciertas expresiones.
Se trata de un proceso mucho más prolongado de lo que cualquiera podía prever.
to foresee (επίσης: to soothsay)
Prevén o adivinan crisis en el horizonte de la vida nacional.
What the German Presidency is envisaging is the beginning of a medium and long-term process whose end we cannot even foresee, just as we cannot even foresee its scale.
Lo que se imagina la Presidencia alemana es el inicio de un proceso a medio y largo plazo cuyo fin no podemos en absoluto adivinar, ni tampoco su magnitud.
You also invited Commander Massoud to Parliament last spring, just as if you had foreseen what was coming, and you boldly appeared in public beside him.
Usted también invitó al comandante Massoud al Parlamento la primavera pasada, casi como si usted hubiera adivinado lo que se estaba avecinando, y compareció en público a su lado animosamente.
Parliament pointed out at an early stage that these funds could not be adequate because challenges that could already be foreseen had not been taken into account.
El Parlamento ya dijo en su momento que esos fondos no serían suficientes, puesto que no se habían tenido en cuenta retos que ya se vislumbraban.
I know that Mr Tajani will ask to table an oral amendment and I can already foresee that we will agree.
Sé que el señor Tajan pedirá presentar una enmienda oral y ya puedo anticipar que estaremos de acuerdo con ella.
The initiative should, however, be supported by more substantial instruments, which are foreseen in the Constitution but which might perhaps be brought forward.
No obstante, esta iniciativa debería estar respaldada por más instrumentos, que están previstos en la Constitución pero que quizás sea posible anticipar.
We hope President Berisha will do so too, otherwise I foresee a very difficult period in relations between Albania and the European Union.
Confiamos en que el Presidente Berisha haga lo mismo, ya que, de lo contrario, anticipo que las relaciones entre Albania y la Unión Europea pasarán por tiempos muy difíciles.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to foresee» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI can foresee two large obstacles which will stand in the way of finding solutions.
En mi opinión, la búsqueda de soluciones tropieza con dos grandes problemas.
EnglishI foresee the risks of allowing harmonisation to become an end in itself.
Veo un riesgo en una armonización que se convertiría en el objetivo a alcanzar.
EnglishIn other words,you foresee that in future these measures will not be necessary at all.
Es decir, usted prevé que estas medidas no serán en absoluto necesarias en el futuro.
EnglishIt is as though the current crisis were a natural disaster that was impossible to foresee.
Es como si la actual crisis fuera un desastre natural, imposible de predecir.
EnglishHowever, the Treaty of Lisbon does, now, foresee such a procedure.
No obstante, ahora el Tratado de Lisboa sí estipula este tipo de procedimiento.
EnglishSo we foresee that this could be presented to the college on 5 May.
Así que prevemos que esta propuesta pueda presentarse al colegio el día 5 de mayo.
EnglishThe problem that I foresee is more likely to relate to their implementation.
Preveo que será más probable que el problema se dé en la aplicación.
EnglishTherefore, the action plan does not foresee any measures in this regard.
Por lo tanto, el plan de acción no prevé ninguna medida a este respecto.
EnglishCould you foresee the inclusion of such a provision in your proposals?
¿Podría plantear usted la inclusión de esa posibilidad en sus propuestas?
EnglishThere is no single market, nor do I foresee one in the immediate future.
No hay mercado único y no preveo que lo haya en el futuro inmediato.
EnglishUnfortunately, I was unable to foresee in time how busy the roads were going to be.
EnglishI foresee a considerable risk of misusing the Commission's funds.
Preveo un riesgo considerable de que los fondos de la Comisión se usen de forma equivocada.
EnglishThey foresee or prophesy crises on the horizon of our life as a nation.
EnglishIt does not foresee an in-depth regulation of ethical issues.
No contempla una regulación en profundidad de las cuestiones éticas.
EnglishNor do we foresee any such harmonisation in the future.
Tampoco prevemos que en el futuro se realice una armonización de esas características.
EnglishI still foresee a great deal of work ahead of us in this field.
EnglishThe proposal does not foresee the possibility of citizens' taking direct recourse to justice.
La propuesta no prevé la posibilidad de que los ciudadanos recurran de forma directa a la justicia.
EnglishThe proposal does not foresee the possibility of citizens ' taking direct recourse to justice.
La propuesta no prevé la posibilidad de que los ciudadanos recurran de forma directa a la justicia.
EnglishI can foresee a very long and very difficult discussion if this is going to take place.
EnglishMoreover, I foresee all kinds of cofinancing problems in relation to a level playing field.
Asimismo, preveo todo tipo de problemas de cofinanciación relacionados con un terreno de juego de nivel.