ισπανική μετάφραση του όρου «even asked»

EN

«even asked» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «even asked».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «even asked» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishSome even asked to be able to consult their national parliaments.
Algunos incluso solicitaron la posibilidad de consultar con sus Parlamentos nacionales.
EnglishInitially, she even asked for the list of offences to be extended – a request that the Commission rejected.
EnglishI have now been overlooked for the second time, even though I asked for the floor in plenty of time.
Es la segunda vez que me pasa por alto, a pesar de que he pedido la palabra con el tiempo suficiente.
EnglishSome time ago I even asked the Commission for a definition.
EnglishThe government even asked other countries for help, but the investigation has yielded no results to date.
El Gobierno incluso pidió ayuda de otros países, pero la investigación no ha logrado resultados hasta la fecha.
EnglishI was not even asked before it was imposed upon me.
EnglishInitially, she even asked for the list of offences to be extended – a request that the Commission rejected.
En un principio, incluso ha pedido que la lista de infracciones se ampliara, solicitud que la Comisión ha rechazado.
EnglishThe government even asked other countries for help, but the investigation has yielded no results to date.
No obstante, ya es demasiado tarde para establecer un panorama periodístico verdaderamente diverso antes de las elecciones de noviembre.
EnglishYou wondered and even asked a question as to why the citizens of Europe do not trust the European Union.
Se preguntaba e incluso ha formulado usted una pregunta sobre los motivos por los que los ciudadanos de Europa no confían en la Unión Europea.
EnglishYesterday, a fellow Member from the Christian Democratic Union of Germany (CDU) even asked that we blow the whistle on Commissioner Kroes.
Ayer, un colega de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) incluso pidió que denunciásemos a la Comisaria Kroes.
EnglishMr President, it is a sign of the President-in-Office's competence that he has answered questions which I have not even asked.
Señor Presidente, que el Presidente del Consejo haya respondido ya a las preguntas que todavía ni siquiera le he planteado demuestra su vitalidad.
EnglishFrankly I find it quite astonishing that anyone should insist on a mid-term review, which does not form part of the agreement, when no-one else, not even the Senegalese, has asked for it.
Me parece claramente sorprendente que se reclame ahora una revisión a medio plazo cuando nadie, ni siquiera los senegaleses, la han pedido.
EnglishThe fact is, Commissioner, that you would probably not give me your credit-card details, your telephone number and your address, even if I asked nicely.
El hecho es, señora Comisaria, que usted probablemente no me daría los datos de su tarjeta de crédito, su número de teléfono y su dirección, por muy amablemente que se lo pidiera.
EnglishOf greatest importance, all of these changes are being conceded before the consent of the people through a promised referendum has been granted, or even asked for.
Lo más importante es que estos cambios están acaeciendo antes de que el pueblo dé su consentimiento a través de celebrar o incluso convocar un referendo que se les había prometido.
EnglishFour years have passed and now the Council has just proposed more money than we ourselves had even asked for the European refugee fund it had refused to create.
Han pasado cuatro meses y he aquí que el Consejo acaba de proponer para el Fondo Europeo de Refugiados, cuya creación había rechazado, más dinero del que nosotros mismos habíamos solicitado.
EnglishWhen the Council rejected an agreement concluded by Commissioner De Pinheiro, the question was even openly asked in South Africa if there was still any point at all to concluding such an agreement.
Cuando el Consejo rechazó el acuerdo logrado por el Comisario De Pinheiro, Sudáfrica comenzó a preguntarse si realmente tenía sentido alcanzar tal acuerdo.
EnglishI nevertheless have a supplementary question on the same lines as the one I originally asked: even if competition is to be allowed in those six sectors, it is clear that it has been ruled out here.
No obstante, sigo teniendo una pregunta complementaria, en el mismo sentido de mi pregunta original, concretamente: si en los seis sectores se incluye la competencia.
EnglishThe simpler, more trivial, but even more agonizing question asked by the people remains unanswered: how can we still be infected by mad cow disease, by Creutzfeldt-Jakob disease?
Sigue todavía sin respuesta el interrogante más simple, más banal y, sin embargo, más angustioso que se plantea la gente:¿Cómo contraemos el mal de las vacas locas, el síndrome de Creutzfeldt-Kakob?

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «even asked» στα ισπανικά

asked ρήμα
Spanish
even επίθετο
even επίρρημα