ισπανική μετάφραση του όρου «to ensure»

EN

«to ensure» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to ensure {μεταβ.ρ.}

EN to ensure
volume_up
[ensured|ensured] {μεταβατικό ρήμα}

to ensure
We must be vigilant to ensure it is implemented thoroughly and urgently.
Deberemos mantenernos alertas para garantizar su total y pronta implantación.
- garantizar una distribución justa y universal de los productos antipandémicos;
In order to ensure that the polluter-pays principle is implemented effectively.
Para garantizar la aplicación efectiva del principio de« quien contamina paga».
to ensure (επίσης: to affirm, to undergird, to assure, to insure)
Therefore, it is necessary to ensure the maximum possible degree of decentralisation.
Por lo tanto, es preciso asegurar la máxima descentralización posible.
These frameworks also have to ensure that the minimum of fish are discarded.
Asimismo, dichos marcos tienen que asegurar el menor descarte posible de peces.
Tenemos la obligación de asegurar que nuestros representantes tengan éxito.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to ensure» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThis will, in turn, eventually ensure that the outbreak is brought under control.
Esta medida, a su vez, garantizará con el tiempo que podamos controlar el brote.
EnglishThe projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
Los proyectos están implantados y debemos asegurarnos de que este plan despegue.
EnglishWe must ensure that postal companies are able and obliged to carry out this task.
Debemos asegurarnos que las empresas postales puedan y estén obligadas a hacerlo.
EnglishHowever, it is necessary to ensure that they are representative and transparent.
Sin embargo, es necesario asegurarnos de que sean representativas y transparentes.
EnglishWe must ensure that we are able to progress steadily to amend the common position.
Tenemos que poder avanzar a un ritmo constante para modificar la Posición Común.
EnglishSecondly, we must ensure that social partners are involved to a greater extent.
Segundo, tenemos que conseguir una mayor participación de los agentes sociales.
EnglishWhat remains is to ensure that the broadcasts reach the widest possible audience.
Después habrá que encargarse de que esas emisiones tengan la máxima audiencia.
EnglishWe need to ensure that we in Europe have the highest possible level of security.
Debemos asegurarnos de que en Europa tengamos el máximo nivel de seguridad posible.
EnglishThese are advantages which will ensure that investors back the European Union.
Estas bazas son las que harán que los inversores apuesten por la Unión Europea.
EnglishBy using standard IP components, you ensure easy integration with other systems.
Al usar componentes IP estándar se asegura la integración fácil con otros sistemas.
EnglishIn order to ensure businesses are more prepared, the IPR SME Helpdesk provides:
Para preparar mejor a las empresas, el Mostrador de Información de DPI ofrece:
EnglishLet us ensure, Commissioner, that China has as much need of us as we have of China.
Aseguremos, señora Comisaria, que China nos necesite tanto como nosotros a ella.
EnglishWe must also ensure that the young Turkish people who join us are representative.
Para ello, es necesario que la juventud turca que se nos unirá sea representativa.
EnglishWhat matters most now is to ensure that the new currency continues to be successful.
Ahora, resulta crucial ocuparse de que la nueva moneda continúe siendo un éxito.
Englishtreats the great principles to be followed to ensure the announcement of the
desarrollan los grandes principios que aseguran el anuncio de la verdad completa
EnglishI would ask you to ensure that this situation is remedied in the next few months.
Quisiera pedirle que se ponga remedio a esta situación en los próximos meses.
EnglishEverything should therefore be done to ensure that they really are complied with.
Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible por que sean realmente aplicadas.
EnglishWe must ensure that there will be no obstacles to the flow of ideas and knowledge.
Debemos asegurarnos de que no se obstaculice el flujo de ideas y conocimiento.
EnglishI will close by saying that we will ensure that this issue stays on the agenda.
Para concluir diré que nos aseguraremos que esta cuestión se mantenga en la agenda.
EnglishWe must ensure that that will not be the case with the new pensions systems.
Debemos asegurarnos de que esto no suceda con los nuevos regímenes de pensiones.