ισπανική μετάφραση του όρου «enforced»

EN

«enforced» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
enforced {επιθ.}
volume_up
to enforce {μεταβ.ρ.}
EN

enforced {επίθετο}

volume_up
enforced (επίσης: forcible)
volume_up
forzoso {αρσ.επιθ.}
Se producen casos de malos tratos, detenciones arbitrarias, trabajo forzoso y tráfico de esclavos.
The main objective of human trafficking is sexual exploitation or enforced slave labour.
El principal objetivo de la trata de seres humanos es la explotación sexual o el trabajo forzoso de esclavos.
Ello provocaría la destrucción forzosa de regiones enteras.
enforced (επίσης: bound, forced, obliged)
volume_up
obligado {αρσ.επιθ.}
What is unacceptable is that insecure employment, enforced part-time work and low salaries are allowed to exist.
Lo que es inadmisible, es que existan la precariedad, el tiempo parcial obligado y los salarios bajos.
It is women who are the main victims of insecure employment, enforced part-time work and the low salaries that are paid for such work.
Son las mujeres las principales víctimas de la precariedad, del tiempo parcial obligado y de los bajos salarios que de éstos se derivan.
I would also like to go into one other matter, and this concerns what should happen after November, after the agreement has expired, if the discontinuation of fishing activity is enforced.
Quisiera insistir en otro punto más por si en noviembre, después de la expiración del acuerdo, se produce un cese obligado de la actividad pesquera.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «enforced»:

enforced

Παραδείγματα χρήσης του όρου «enforced» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Commission expects this provision to be enforced by the Czech authorities.
La Comisión espera que las autoridades checas hagan cumplir esta disposición.
EnglishThis was enforced by this House during a reform of Question Time years ago.
Esto lo impuso hace años nuestra Asamblea en una reforma del turno de preguntas.
EnglishThese include enforced genital mutilation and the institution of forced marriage.
Entre ellas se incluye la mutilación genital y la institución del matrimonio forzado.
EnglishIt is commendable that this requirement will now be enforced in all Member States.
Es recomendable que este requisito se consolide ahora en todos los Estados miembros.
EnglishAs we all remember, it was then that strict controls started to be enforced.
Como todos recordamos, fue entonces cuando comenzaron los controles estrictos.
EnglishAn order that is harshly enforced poses a risk to the operators concerned.
Una resolución aplicada con rigor supone un riesgo para los operadores afectados.
EnglishThe sentence has not yet been enforced, as Mr Haderer has appealed against it.
La sentencia todavía no es firme, ya que el señor Haderer la ha recurrido.
EnglishThe sentence has not yet been enforced, as Mr Haderer has appealed against it.
La sentencia todavía no es firme, ya que el señor Haderer la ha recurrido.
EnglishThe directive would also ensure that the existing rules were enforced equitably.
La Directiva también aseguraría la aplicación de la normativa vigente de modo equitativo.
EnglishEven the best laws are ineffective unless they are enforced and monitored.
Incluso las mejores leyes resultan ineficaces si no se aplican ni se vigilan.
EnglishThe first is that the decisions of the courts should be enforced quickly.
El primero es que las resoluciones de los tribunales deben ejecutarse rápidamente.
EnglishBut there will have to be a permanent commission to check that it is enforced.
Pero una comisión permanente tendrá que controlar su puesta en práctica.
EnglishSimilarly, the decisions of the competent judicial institutions must be enforced.
Análogamente, deben aplicarse las decisiones de las instituciones judiciales competentes.
EnglishPrevention, first and foremost, and, of course, enforced measures of repression.
Prevención inmediata y las necesarias medidas de represión administradas con sumo cuidado.
Englishface of enforced family separations or the emigration which divides families,
ante las divisiones familiares forzadas o la emigración que separa a las
EnglishIn the future, such enforced cooperation must be used as often as is necessary.
En el futuro, dicha cooperación reforzada debe utilizarse tan a menudo como sea necesario.
EnglishThat is the way to bring pressure to ensure that these rules work and are enforced.
Es ahí donde hay que presionar para garantizar que dichas normas funcionan y se cumplen.
EnglishIf our legislation is to have any credibility it needs to be enforced effectively.
Si nuestra legislación quiere tener algo de credibilidad, debe cumplirse de manera eficaz.
EnglishIt is important that if you have legislation and rules, they must be enforced.
Es importante que si hay legislación y hay normas, estas se apliquen.
EnglishWe need to ensure that health and safety regulations are strictly enforced.
Tenemos que velar por que los reglamentos de salud y seguridad se cumplan rigurosamente.