ισπανική μετάφραση του όρου «edifice»

EN

«edifice» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
edifice {ουσ.}

EN edifice
volume_up
{ουσιαστικό}

edifice (επίσης: building, premise, bldg)
volume_up
edificio {αρσ.}
The edifice that is the European Union should not end up like the Tower of Babel.
El edificio de la Unión Europea no debe acabar como la torre de Babel.
We are building a major political edifice, and every brick in the wall counts.
Construimos un edificio político mayor y cada etapa cuenta.
solidísima para apoyar el edificio interior de la propia vida espiritual.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «edifice»:

edifice
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «edifice» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Englishcontribute to improving the community edifice, in which the legitimate
ofreciendo su decidida colaboración, gozosa de contribuir a perfeccionar el
EnglishAnd is not this lesson we have learned the very raison d'être for the edifice we call European integration?
Y esa lección,¿no contiene la razón de ser del artilugio que se llama integración europea?
EnglishAnd is not this lesson we have learned the very raison d'être for the edifice we call European integration?
Y esa lección, ¿no contiene la razón de ser del artilugio que se llama integración europea?
EnglishWe need to make it tighter and more dynamic and Stockholm has added another brick to this edifice.
Tenemos que reforzar y dinamizar dicha estrategia. En Estocolmo se ha sentado una nueva base con ese fin.
EnglishThere must be no glass ceilings in the European edifice.
EnglishHow will you convince Europeans that this edifice is a good one and that participation in it is worthwhile?
¿Cómo convencerá a los europeos de que esta institución es positiva y que su participación en ella es valiosa?
Englishone spiritual edifice of the Body of Christ.
EnglishHowever, the question for me is whether or not we can expect people to feel anything like passionate about Europe as an edifice.
EnglishCross-border and interregional cooperation form one of the main pillars of the European edifice.
La cooperación transfronteriza e interregional representa uno de los pilares más importantes en la construcción de la casa europea.
EnglishThe European Union is an edifice, a unique interaction between the supranational level and the Member States.
La Unión Europea es un artilugio. Una interacción única entre el nivel supranacional y los Estados miembros nacionales.
EnglishThe terrorist law and European arrest warrant are the last bricks in the edifice of a nightmarishly suppressive mechanism.
Con la ley del terror y la orden europea de captura se completa la creación de un mecanismo espantoso de represión.
EnglishBut the way in which European unanimity was brought about has once again exposed the cracks in the European edifice.
Sin embargo, la forma en que se ha obtenido la unanimidad europea ha descubierto una vez más las debilidades de la construcción europea.
EnglishBut in the hands of pragmatic bureaucrats, all this becomes in the long run is an empty shell, an edifice, as you said in your speech.
Si lo deja en manos del pragmatismo burocrático, a la larga no le quedará más que un artilugio, y así empezó usted su discurso.
Englishimpelling us to be “living stones” that support one another in the edifice built on the cornerstone which is Christ (1 Pet 2:4-5).
nos impulsa a la solidaridad, a ser "piedras vivas", que se sostienen mutuamente en la construcción, en torno a la piedra angular que es Cristo (cf. 1 P 2,4-5).
EnglishAgriculture was a hallowed common policy; it was the cement which held the European edifice together and today it is the main loser in the budgetary debate.
La agricultura estaba considerada política común, ha sido la argamasa de la construcción europea y hoy es la gran perdedora en el debate presupuestario.
EnglishWhat is certain is that by acting accordingly, the Dutch presidency will make its own contribution to the edifice of a Europe of poverty and unemployment.
Lo cierto es que, con su acción en esa dirección, la Presidencia holandesa hará su pequeña contribución a la construcción de la Europea de la pobreza y el desempleo.
EnglishEven senior representatives of the IMF speak of the need for control of capital movements as a key element in a new international financial edifice.
Incluso altos representantes del FMI hablan de la necesidad de introducir controles en el tráfico de capitales como elemento central de una nueva arquitectura financiera internacional.
EnglishIf such things take place in a Europe we would like to regard as a joint Europe and we do not worry about them, then there is something seriously wrong with the very edifice of Europe.
Si estas cosas ocurren en una Europa que queremos común, sin que nos inquieten, es que algo grave está ocurriendo en la propia construcción europea.
EnglishMr President, whereas peace, democracy, freedom and social justice should be the cornerstones of the European edifice, what does the Council believe in?
   – Señor Presidente, la paz, la democracia, la libertad y la justicia social deberían ser, sin duda, las piedras angulares de la construcción europea, pero¿cuál es el ideal del Consejo?
English   Mr President, whereas peace, democracy, freedom and social justice should be the cornerstones of the European edifice, what does the Council believe in?
   – Señor Presidente, la paz, la democracia, la libertad y la justicia social deberían ser, sin duda, las piedras angulares de la construcción europea, pero ¿cuál es el ideal del Consejo?