ισπανική μετάφραση του όρου «economic interdependence»

EN

«economic interdependence» Ισπανικά μετάφραση

EN

economic interdependence {ουσιαστικό}

volume_up
economic interdependence
It also helps to disseminate enhanced economic interdependence across international political cooperation.
También ayuda a diseminar la interdependencia económica reforzada en la cooperación política internacional.
I merely want us to coordinate our investments so that we can use our economic interdependence proactively.
Lo único que quiero es que coordinemos nuestras inversiones para poder hacer un uso activo de nuestra interdependencia económica.
The trend towards greater economic interdependence and globalisation is a reality with which we must all contend.
La tendencia hacia una mayor interdependencia económica y a la globalización es una realidad que todos tenemos que afrontar.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «economic interdependence» στα ισπανικά

economic ουσιαστικό
Spanish
economic επίθετο
interdependence ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «economic interdependence» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThis means building a consensus on principles and rules of economic policy that take account of economic interdependence within the euro zone.
Se trata de construir un consenso sobre los principios y las reglas de política económica que tenga en cuenta las interdependencias económicas en el interior de la zona euro.
EnglishGiven the vast degree of economic interconnection and mutual interdependence, the successful further development of our economic relations must be a matter of priority.
Dado el amplio grado de interconexión económica e interdependencia mutua, el ulterior desarrollo fructífero de nuestras relaciones económicas debe ser un asunto prioritario.
EnglishThus, the European social model supports the parallel development of economic and social prosperity and is based on the interdependence between economic efficiency and social progress.
Así pues, el modelo social europeo soporta el desarrollo paralelo de la prosperidad económica y social y se basa en la interdependencia entre eficacia económica y progreso social.