ισπανική μετάφραση του όρου «departure»

EN

«departure» Ισπανικά μετάφραση

EN departure
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

departure (επίσης: certificate, game, leaving, delivery)
volume_up
partida {θηλ.}
This is a new departure and it is a very worthwhile and welcome departure.
Es un nuevo punto de partida y es un punto de partida muy valioso y bien acogido.
In my opinion, these need to be our points of departure and of reference.
En mi opinión, estos deben ser nuestros puntos de partida y de referencia.
In my view, the Commission's proposal represents a reasonable point of departure.
Mi opinión es que la propuesta de la Comisión era un buen punto de partida.
departure (επίσης: egress, exit, outing, output)
volume_up
salida {θηλ.}
We are witnesses of the enforced departure of authoritarian rulers.
Somos testigos de la salida forzada de los dirigentes autoritarios.
We endorse the departure of the entire Commission as something which is inevitable.
Apoyamos la salida de la Comisión como un hecho inevitable.
Mr President, the departure of Mobutu, much as it was hoped for, is no cause for rejoicing.
Señor Presidente, no cabe alegrarse de esta salida, sin embargo esperada, de Mobutu.
departure (επίσης: hike, walk, march, drive)
volume_up
marcha {θηλ.}
He has been given an eight-year mandate and he alone will decide any date of any departure.
Se le ha encomendado un mandato de ocho años y sólo él decidirá la fecha de su marcha.
The adverse consequences of the parents' departure are primarily felt by children at a psychological level.
Los niños sufren las consecuencias adversas de la marcha de los padres primero a nivel psicológico.
The opening of accession negotiations will be both a point of arrival and a point of departure.
La puesta en marcha de las negociaciones de adhesión representará al mismo tiempo un punto de llegada y un punto de partida.

2. "of person", επίσημο

departure
volume_up
ida {θηλ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «departure»:

departure

Παραδείγματα χρήσης του όρου «departure» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishUnilateral departure from the Conventions would, by contrast, be quite unacceptable.
Por el contrario, partir unilateralmente de las Convenciones sería inaceptable.
EnglishThe point of departure must be that all documents are to be accessible to the public.
La idea central es que todos los documentos deberán ser accesibles para el público.
EnglishWhat we now have before us is therefore very much a radical departure from this.
Lo que ahora tenemos ante nosotros es, en realidad, una situación radicalmente diferente.
EnglishPresident Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
El Presidente Putin anunció hace unos días el cese del Gobierno ruso.
Englishencouraging private enterprise is a new departure for this government
el estímulo de la empresa privada es una innovación en la política de este gobierno
EnglishWorking with Cirque du Soleil called for a departure from Deborah’s customary way of working.
Trabajar para Cirque du Soleil hizo que Deborah abandonara sus formulas tradicionales.
EnglishI hope that we have made a start here this evening and that this has been a new departure.
Espero que esta noche hayamos dado los primeros pasos y que se trate de un nuevo comienzo.
EnglishThe opening of accession negotiations will be both a point of arrival and a point of departure.
Turquía es un país candidato por decisión del Consejo Europeo de Helsinki.
EnglishWe were delighted, Commissioner, at the departure of General Guei.
Nos alegramos, señor Comisario, de que el General Guei se haya marchado.
EnglishRenault's departure from Flanders has caused great bitterness.
El ejemplo del cierre de Renault en Flandes ha ocasionado muchos sinsabores.
EnglishThere will be a radical new departure in the field of providing statistical information.
Se producirá un nuevo cambio radical en el ámbito de la divulgación de información estadística.
EnglishAny form of EU tax would be a departure from this principle.
Cualquier forma de impuesto europeo supondría apartarse de este principio.
EnglishI believe that this marks a significant new departure.
Opino que es una diferencia muy importante con respecto a la situación anterior.
EnglishIt marks a huge departure from EU legislation and practice.
Constituye una desviación enorme de la legislación y la práctica de la UE.
EnglishIn a new departure, the Commission is openly tackling the issue of net balances.
No oculto que abordando abiertamente la problemática de los saldos netos, la Comisión produce innovaciones.
Englishthe whole content of the Gospel message as its point of departure, especially
contenido del mensaje evangélico y sobre todo del hecho de que Aquel, que siendo Dios se hizo semejante a
EnglishSome might consider this initiative to be a departure from the norm.
EnglishTherefore that article can in no case serve as a point of departure for using Article 308, that is clear.
No hay competencia comunitaria, y por tanto no se aplica el artículo 308, está claro.
EnglishThese words of the Book of Exodus conclude the account of the departure
EnglishAny form of EU taxation would be a departure from this principle.