ισπανική μετάφραση του όρου «de-»


Μήπως εννοείτε dar
EN

«de-» Ισπανικά μετάφραση

ES
volume_up
de…
ES
ES

«de» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
de {θηλ.}
volume_up
de {προθ.}
EN
volume_up
de {συνδ.}
EN

EN de-
volume_up

1. "prefix"

de-
volume_up
de- (prefijo)
 Madrid Embassy (de) Consulate General Barcelona (de) Lisbon Embassy (de)
 Embajada en Madrid Consulado General en Barcelona Embajada en Lisboa (de)
Ampliación de plazos para la entrega de resúmenes hasta el 15 de octubre de 2007
d’un climat de paix, de coopération et de respect entre tous les Etats,
clima de confianza, cooperación y respeto entre todos los Estados representa

Παραδείγματα χρήσης του όρου «de-» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt is clear that the de facto veto, currently inherent in this procedure, must go.
Está claro que el veto fáctico que se gesta en ese procedimiento debe desaparecer.
EnglishUnfortunately, that idea would merely take us further into the cul-de-sac.
Desgraciadamente, esta idea nos introduciría aún más en el callejón sin salida.
EnglishI know that I will not convince you, Mr de Silguy, since this is a religious question.
Ya sé, señor Silguy, que no le convenceré, puesto que es un problema religioso.
English(DE) Mr President, the EC label is an important factor of consumer protection.
Señor Presidente, la marca CE es un elemento esencial para la protección del consumidor.
EnglishI believe the de Roo report is an important step forward in international climate policy.
Es importante que la Unión Europea siga mostrando su liderazgo en esta cuestión.
EnglishMr Whitehead said so, and so did Mr Casini and Mr Añoveros Trias de Bes.
Lo ha dicho el Sr. Whitehead y lo han repetido el Sr. Casini y el Sr. Añoveros.
EnglishThirdly, it is advisable to launch a huge European plan against de-industrialisation.
En tercer lugar, hay que lanzar un vasto plan europeo contra la desindustrialización.
EnglishWe have to work together to de-escalate the tension and to give diplomacy a chance.
Tenemos que colaborar para reducir las tensiones y dar una oportunidad a la diplomacia.
EnglishWe need reforms, de-bureaucratization, decentralization and transparency.
Necesitamos reformas, desburocratización, descentralización y transparencia.
EnglishMy Group does not understand the last-minute amendments tabled by the PPE-DE Group.
En mi Grupo no entendemos las enmiendas presentadas a última hora por el Partido Popular.
EnglishI believe High Representative Ashton should act to de-escalate those tensions.
Considero que la Alta Representante Ashton debería intervenir para rebajar estas tensiones.
EnglishThirdly, the de minimis level should be increased to 50 000 hectolitres, for example.
En tercer lugar, el nivel mínimo se debería aumentar, por ejemplo, a 50 000 hectolitros.
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity’.
Se construirá mediante logros concretos que primero crean una solidaridad .»
EnglishBecause of this, we need de-escalation in Freetown, not escalation.
Esto quiere decir que necesitamos reducir y no fomentar la escalada en Freetown.
EnglishIt is an important date for the PPE-DE and also for democracy in Europe.
Es una fecha importante para el PPE y también para la democracia en Europa.
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity ’.
Por último, hay que prever garantías financieras para cubrir esas responsabilidades.
English(DE) Mr President, thank you, Mr Ashworth, for this excellent report.
Señor Presidente, muchas gracias, señor Ashworth, por este excelente informe.
EnglishAs it happens, Mrs Peijs, on behalf of the PPE-DE Group, has tabled five new amendments.
Peijs ha presentado ahora en nombre del Grupo parlamentario PPE cinco nuevas enmiendas.
EnglishThe Union for the Mediterranean is not just a matter of de-pollution or civil security.
La Unión para el Mediterráneo no se reduce a la descontaminación o a la seguridad civil.
English(DE) Madam President, over the last few days you have worked miracles time and again.
Señora Presidenta, usted ha logrado varios milagros en los últimos días.

Αλλα λόγια