ισπανική μετάφραση του όρου «D»

EN

«D» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
D {ουσ.}
volume_up
d {ουσ.}
ES

«d» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
d {θηλ.}
EN
volume_up
D {θηλ.}
EN

EN D
volume_up
{ουσιαστικό}

1. "letter"

D
volume_up
D {θηλ.}
Algunas de las opciones de menú sólo están disponibles en los diagramas 2D o 3D.
D'fhás agus d'fhorbair an tAontas Eorpach ón mbun-smaoineamh 'Comhphobal' .
D'fhás agus d'fhorbair an tAontas Eorpach ón mbunsmaoineamh «Comhphobal».
D'fhás agus d'fhorbair an tAontas Eorpach ón mbun-smaoineamh 'Comhphobal '.
D'fhás agus d'fhorbair an tAontas Eorpach ón mbunsmaoineamh« Comhphobal».
D
volume_up
d {θηλ.}
There is no plan B, but amongst all of us we have coined a plan D: ‘D’ for democracy and debate.
No hay plan B, pero entre todos hemos acuñado el plan D: «D» de democracia y debate.
There is no plan B, but amongst all of us we have coined a plan D: ‘ D ’ for democracy and debate.
No hay plan B, pero entre todos hemos acuñado el plan DD» de democracia y debate.
“Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
“Dolby” y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

2. μουσική

D (επίσης: ray, re)
volume_up
re {αρσ.}
Sonata sonata para dos flautasen Re mayor de Georg Philipp Telemann
“We’re pretty much an Avid house, “Mike comments, “so much so that if you guys came out with LCD screens, we’d probably have to make that transition as well.”
“We’re pretty much an Avid house, “Mike comments, “so much so that if you guys came out with LCD screens, we’d probably have to make that transition as well.”

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «D»:

D
d

Παραδείγματα χρήσης του όρου «D» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThat cannot be the raison d'être of a progressive anti-discrimination policy.
Eso no puede ser la razón de ser de una política antidiscriminatoria progresiva.
English. - (LT) The situation in Fiji is very tense after yet another coup d'état.
autor. - (LT) La situación en Fiyi es sumamente tensa tras un nuevo golpe de Estado.
EnglishIf you'd still like to complete the transaction, please place a new order.
Si, a pesar de ello, desea formalizar la transacción, deberá cursar otro pedido.
EnglishIl a approuvé en outre le projet d'extension de trois territoires déjà labellisés.
También aprobó el proyecto de ampliación de tres territorios ya etiquetados.
EnglishMIGNOSA, Anna (Italy)   Send an e-mail Ph.D.  To preserve or not to preserve?
MIGNOSA, Anna (Italia)   Enviar correo-e Doctorado  To preserve or not to preserve?
EnglishMany people assert that the milk quotas have lost their economic raison d'etre.
Muchas personas afirman que las cuotas lecheras han perdido su razón económica de ser.
EnglishAn example of this could be the toxic pollution in Côte d'Ivoire (Ivory Coast).
Un ejemplo de esto, podría ser la contaminación tóxica en Costa de Marfil.
EnglishOnce again it is a matter of a coup d'état on the part of the big countries.
Una vez más, se trata de un golpe de Estado por parte de los países grandes.
Englishconstitue un élément indispensable de la réalisation concrète d’une culture
un aspecto indispensable de la realización concreta de una cultura de la vida
EnglishThis coup d'état essentially points to the fact that conditions there are unstable.
Este golpe de Estado indica claramente que las condiciones en el país son inestables.
EnglishCAPRESI, Vittoria (Italy)   Send an e-mail Ph.D.  I centri rurali Libici.
CAPRESI, Vittoria (Italia)   Enviar correo-e Doctorado  I centri rurali Libici.
EnglishCheck out online the Masters and PhD programmes that participate in Erasmus Mundus.
Consulta online los programas de máster y doctorado que participan en Erasmus Mundus.
EnglishIn this way he has brought Côte d'Ivoire to the brink of civil and ethnic war.
Así, este general ha arrastrado a Costa de Marfil al borde de la guerra civil y étnica.
EnglishA dialog will open, and you can select if you’d like to receive email notifications.
Puedes controlar las notificaciones de debate mediante las opciones correspondientes.
EnglishThe raison d'être of this military operation has been ascertained as never before.
La razón de ser de esta operación militar ha resultado ahora más justificada que nunca.
EnglishIt is also a confrontation over Côte d'Ivoire's most valuable asset, cocoa.
También es una lucha por el activo más valioso de Costa de Marfil, el cacao.
EnglishThat cannot be the raison d'être of a progressive anti-discrimination policy.
Esa no puede ser la razón de ser de una política contra la discriminación progresista.
EnglishFinally, we would challenge the Economic and Social Committee's very raison d'être.
También creemos que es posible cuestionar la existencia del Comité Económico y Social.
EnglishLa République du Congo plantera un million d’hectares de forêts en 10 ans.
La República del Congo plantará un millón de hectáreas de bosques en 10 años.
EnglishWTO participates also to the Business for Development (B4D) initiatives.
La OMC participa asimismo en la iniciativa El Sector Empresarial y el Desarrollo.