EN cut
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

cut (επίσης: hack, haircut, severance, outage)
volume_up
corte {αρσ.}
Como también rechazamos el " corte " de 300 millones de euros en la agricultura.
In the same way, we reject the cut of EUR 300 million for agriculture.
Como también rechazamos el "corte" de 300 millones de euros en la agricultura.
If Member States are not willing to comply with the directives, cut off the funding.
Si los Estados miembros no están dispuestos a respetar las directivas, corte la financiación.
cut (επίσης: incision)
volume_up
incisión {θηλ.}
This trauma can result from an episiotomy (surgical cut) or from a tear that requires stitching.
Este trauma puede ser resultado de una episiotomía (incisión quirúrgica) o de un desgarro que necesita sutura.
Dos estudios compararon las incisiones con corte de tejido muscular con la incisión de Pfannenstiel.
With possibility of horizontal and inclined cut and also, with predetermined options, the realisation of forms as holes and incisions on the fabric.
Con la posibilidad de corte horizontal e inclinado, así como mediante opciones predeterminadas, la realización de formas tales como agujeros o incisiones en el tejido.
cut
volume_up
saja {θηλ.} [σπάνιο]
cut (επίσης: incision, fissure)
volume_up
cisura {θηλ.}
cut (επίσης: clipping, section)
volume_up
cortadura {θηλ.}
cut (επίσης: clipping, cutting, reduction, scrap)
volume_up
recorte {αρσ.}
To be honest, this level of cut could be considered somewhat populist.
Sinceramente, este nivel de recorte podría considerarse un tanto populista.
If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly.
Si se produjera un recorte drástico, todas las rúbricas se verían afectadas de forma lineal.
The first element stated that the Committee proposes a moderate price cut.
El primero establece que la Comisión propone un recorte moderado de los precios.
cut (επίσης: coalface, gash, chopping block, slash)
volume_up
tajo {αρσ.}
cut
volume_up
cortada {θηλ.} [Κολ.] (herida)
el jardinero hacía montones con la hierba cortada
EXHIBITIONS: Exhibition - Cut-up Statue of Liberty at the National Gallery of Denmark Copenhagen.
EXPOSICIONES: Exposición - La estatua de la libertad cortada en pedazos en la Galería Nacional de Dinamarca Copenhague.
cut
volume_up
tijeretazo {αρσ.} (con las tijeras)
cut
volume_up
tijeretazo {αρσ.} (a los precios, presupuestos)

2. "deleted material"

cut

3. "piece"

cut (επίσης: piece, bit, extract, fragment)
volume_up
trozo {αρσ.}
Los sectores son como un " trozo de tarta " cuyas puntas llegan hasta la mitad de la tarta.

4. "with knife"

cut (επίσης: gash, slash, stabbing, stab)
volume_up
cuchillada {θηλ.}

5. "with rapier"

cut (επίσης: riposte, thrust)
volume_up
estocada {θηλ.}

6. "with whip"

cut (επίσης: whiplash, lash)
volume_up
latigazo {αρσ.}

7. "share", καθημερινός λόγος

cut (επίσης: rake-off, cleanup, divvy)
volume_up
tajada {θηλ.} [καθ.λόγος]
todos están peleándose para sacar tajada
Montenegro's role is especially inglorious, for it has become Europe's main hub for tobacco smuggling, with the State taking a generous cut.
El papel de Montenegro es particularmente lamentable, dado que se ha convertido el principal nodo de Europa para el contrabando de tabaco, ya que el Estado se lleva una generosa tajada.
cut (επίσης: part, report, bit, block)
volume_up
parte {θηλ.}
Maintaining the cut would effectively leave part of the forecast for agricultural expenditure uncovered.
Si se mantiene el recorte, no se cubriría parte de las previsiones para el gasto agrícola.
Past experience shows that income loss at farm level does not equal the price cut.
La experiencia pasada demuestra que la pérdida de ingresos por parte de las explotaciones agrícolas no equivale al recorte de precios.
It is, however, not acceptable for the number of MEPs from Luxembourg to be cut by one-third.
Pero no es aceptable que el número de diputados de Luxemburgo se reduzca a la tercera parte.

8. εκδόσεις, Αγγλικά Αμερικής

cut (επίσης: block)
volume_up
plancha {θηλ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «cut»:

cut

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cut» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishCompetition in the European Union and international market place is cut-throat.
La competencia en la Unión Europea y en los mercados internacionales es feroz.
EnglishThe flow of subsidies intended to promote freedom in that country is being cut off.
Se corta el flujo de subvenciones destinadas a promover la libertad en este país.
EnglishIt will not cut global emissions and will not even reduce carbon intensiveness.
No reducirá las emisiones a escala mundial y no reducirá la intensidad del carbono.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137)
EnglishYou have cut it by 8.2% and you have cut environmental policy by a hefty 28.2%.
Usted la reduce en un 8,2% y la política medioambiental, nada menos que en un 28,2%.
EnglishI would like the verbatim report to include the words: "The President cut him off".
Me gustaría que el Acta recogiera las palabras: "El Presidente le interrumpe".
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Explicación de voto acortada en virtud del artículo 137, párrafo 1, del Reglamento)
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Intervención acortada en aplicación del párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento)
EnglishThe number of flights, which was originally three per day, has been cut down to two.
El número de vuelos, que en un principio era de tres al día, se ha reducido a dos.
EnglishThe proposal, as it was presented at the time, has since been cut down to the bone.
La propuesta tal como fue presentada entonces ha sido completamente diluida.
EnglishYou have cut it by 8.2 % and you have cut environmental policy by a hefty 28.2 %.
Usted la reduce en un 8,2 % y la política medioambiental, nada menos que en un 28,2 %.
EnglishMr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.
El señor Basescu y sus simpatizantes políticos tienen una labor que realizar.
EnglishThis unusual procedure clearly shows that the issue is not cut and dried.
Este procedimiento infrecuente demuestra muy bien que la cuestión no está clara.
EnglishNeedless to say, the European Union has its work cut out in this respect.
Naturalmente ahí se encuentra una de las importantes tareas de la Unión Europea.
EnglishDoes this mean that the production of packaging material is to be cut back?
¿Significa esto que ha de recortarse la producción de materiales para envases?
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Explicación de voto abreviada conforme al párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento)
EnglishParliament has, however, settled for a cut-price, poorly drawn-up agreement.
No obstante, el Parlamento se ha conformado con un acuerdo rebajado y mal redactado.
EnglishWe have cut costs to ensure that enlargement becomes possible within the budget.
Hemos ahorrado para permitir que la ampliación encaje en el presupuesto.
EnglishI was cut off relatively promptly by the previous President twice this afternoon.
Hoy he sido advertido con relativa puntualidad en dos intervenciones por su predecesor.
EnglishLast year, the Council proposed a 10 % across-the-board cut in Category 4.
El año pasado el Consejo propuso una reducción general del 10 % en la Categoría 4.