ισπανική μετάφραση του όρου «critic»


Μήπως εννοείτε crític
EN

«critic» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
critic {ουσ.}

EN critic
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

critic (επίσης: criticism, critique, nitpicking, reviewer)
volume_up
crítica {θηλ.}
Critics claim that the reduced tariffs on Thai prawns are contrary to the Council's agreement.
Se critica que las reducciones arancelarias aplicables al camarón procedente de Tailandia son contrarias al acuerdo del Consejo.
That is why critics who say that the combining of these two directives will lead to less protection for the environment are mistaken.
Por ello no es correcta la crítica que dice que la unión de estas dos directivas implicaría una menor protección medioambiental.
Opponents should be somewhat more careful in their criticism rather than appear, as critics, to be all of the same mind.
Los adversarios deberían ser un poco más cuidadosos con su crítica, pues con ella están metiendo en el mismo saco a todos los que son críticos.
critic (επίσης: reviewer)
volume_up
crítico {αρσ.}
If you were a troublesome critic of the regime, you would not be put on trial.
Si eras un crítico del régimen problemático, no te llevarían a juicio.
Madam President, I am not an illustrious film critic, as the previous speaker is.
Señora Presidenta, no soy un célebre crítico cinematográfico, como el orador precedente.
With regard to Belarus, I have been a staunch critic in the past of the Lukashenko dictatorship.
En lo que se refiere a Belarús, en el pasado he sido un crítico acérrimo de la dictadura de Lukashenko.
critic
volume_up
censor {αρσ.} (crítico)
The social burden that is referred to by the critics of the proposal may be reduced if refugees and their family members have the right to work, as provided for by the Commission proposal
Las cargas sociales a las que se refieren los censores de la propuesta pueden reducirse si los refugiados y sus familiares tienen derecho al trabajo, tal y como prevé la propuesta de la Comisión.
critic (επίσης: reviewer)
volume_up
reseñador {αρσ.}
critic (επίσης: reviewer)
volume_up
reseñante {αρσ.}

2. "detractor"

critic (επίσης: detractor, disparager)
volume_up
detractor {αρσ.}
Without these critics of EULEX, we will not have a long-term solution.
Sin estos detractores de EULEX, no tendremos una solución a largo plazo.
Under the regime's critics, she enjoyed a privileged position for years.
Para los detractores del gobierno ella ha disfrutado de una posición privilegiada durante años.
In 2007, critics said that Member States would never agree on a mandate.
En el año 2007, los detractores afirmaron que los Estados miembros nunca se pondrían de acuerdo sobre un mandato.
critic (επίσης: detractor)
volume_up
detractora {θηλ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «critic» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishFor years, he has presented himself as a euro-critic and euro-sceptic, and during the hearing he made a 180º turn.
Durante años se ha ido perfilando como eurocrítico y euroescéptico, y durante la audiencia ha dado un giro de 180 grados.
EnglishSaleh al-Mutlaq has been an outspoken critic of Iranian meddling in Iraq, and now the mullahs have insisted on his removal from the election.
Saleh al-Mutlaq ha criticado categóricamente la intromisión iraní en Iraq y ahora los mulás han insistido en su retirada de las elecciones.
EnglishThe usual response of the EU authorities, faced with evidence of corruption, is not to address the issues raised but to impugn the motives of the critic.
En el mundo de espejos de Bruselas, no son los que cometen fraude los que son acosados y maltratados, sino los que los denuncian.
EnglishI was – and still am – a forthright critic of the intervention in Iraq, and I do believe that we have to very objectively assess what has resulted from it.
En su tiempo critiqué abiertamente, y lo sigo haciendo, la intervención en Iraq y opino que debemos evaluar muy objetivamente el resultado.
English. - Mr President, I have been a long-standing critic in this House of the lack of human rights in the People's Republic of China.
en nombre del Grupo ECR. - Señor Presidente, durante mucho tiempo criticado ante esta Cámara la ausencia de derechos humanos en la República Popular China.