ισπανική μετάφραση του όρου «compensation claims»

EN

«compensation claims» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «compensation claims».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «compensation claims» στα ισπανικά

compensation ουσιαστικό
claims ουσιαστικό
to claim ρήμα
claim ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «compensation claims» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishClaims for compensation could be made during this window of opportunity.
EnglishWill you ensure that claims for compensation made by these firms against the US Government are pursued?
¿Se va a ocupar de que estas empresas cobren indemnización por daños frente al Gobierno norteamericano?
EnglishIn due course they will be facing compensation claims in the courts for public and criminal liability.
En su momento tendrán que afrontar demandas ante los tribunales de indemnizaciones por responsabilidad civil y penal.
EnglishThe question of the statutory limitation of civil compensation claims is essential in the case of child abuse.
La cuestión de la prescripción de las reclamaciones de indemnización civil es esencial en el caso de abusos a menores.
EnglishThis is the only way of affording the victims the opportunity to make their claims for compensation.
Sólo de este modo será posible garantizar que los perjudicados puedan hacer valer su derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
EnglishThe agreement must be legally authorized, otherwise citizens and businesses would be left empty-handed following claims for compensation.
La norma debe ser jurídicamente reconocida, si no los ciudadanos y las empresas no perciben nada en caso de daños.
EnglishThe bereaved are still trying to sort out compensation claims, subject to the Montreal Intercarrier Agreement.
Los familiares de las víctimas están aún intentando clasificar las reclamaciones de compensación de conformidad con el Acuerdo Intercompañías de Montreal.
EnglishI understand that the Director of the IOPC Fund has announced that claims for compensation would only be covered by up to 15% of this amount.
Tengo entendido que el Director del FIPOL ha anunciado que las indemnizaciones reclamadas solamente se cubrirán hasta el 15% de ese importe.
EnglishI understand that the Director of the IOPC Fund has announced that claims for compensation would only be covered by up to 15 % of this amount.
Tengo entendido que el Director del FIPOL ha anunciado que las indemnizaciones reclamadas solamente se cubrirán hasta el 15 % de ese importe.
EnglishFor child victims, the matter of the statutory limitation of civil compensation claims in the case of sex offences is essential.
En lo que se refiere a las víctimas infantiles, es esencial la cuestión de la prescripción legal de las demandas civiles de indemnización en el caso de los delitos sexuales.
EnglishHowever, we know that civil actions and the associated major compensation claims, etc. can inflict far more damage than criminal proceedings.
Sin embargo, sabemos que los procedimientos civiles y los importantes recursos de reparación asociados, etc. pueden causar mucho más daño que los procedimientos penales.
EnglishHow will you bring claims for compensation in the event that the WTO panel declares these measures inadmissible on principle or in terms of their level?
¿Cómo se propone reclamar compensaciones por los daños causados en el caso de que el panel de la OMC declare ilícitas dichas medidas, en el fondo o en la forma?
EnglishPassengers’ rights are to be strengthened in the passenger-rail services of all EU Member States, with the possibility of legally enforceable claims for compensation in the event of delays.
Las experiencias de Gran Bretaña y Estonia han demostrado que la infraestructura debe permanecer por completo en el sector público.
EnglishI therefore consider it impossible for small bus companies to be able to pay all of the claims for compensation and rights that are being called for here.
Por consiguiente, considero que resulta imposible para las pequeñas empresas de autobuses poder pagar todas las reclamaciones de indemnización y de derechos que se piden aquí.
EnglishIn the meantime, it would be constructive to settle compensation claims in line with the convention's regulations, as though Pakistan was already party to the convention.
Entretanto sería constructivo fijar reclamaciones de compensación en línea con los reglamentos de la convención, como si Pakistán fuese ya parte de la convención.
EnglishI regret to have to say that thus far the number of compensation claims met is extremely tiny and there are well in excess of a thousand still needing treatment and effective compensation.
Lamento haber de decir que hasta ahora el número de solicitudes de indemnización satisfechas es extraordinariamente reducido y existen más de mil que aún no han recibido indemnizaciones efectivas.

Αλλα λόγια

English
  • compensation claims

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.