ισπανική μετάφραση του όρου «comfortable»

EN

«comfortable» Ισπανικά μετάφραση

EN

comfortable {επίθετο}

volume_up
1. γενικός
comfortable (επίσης: comfy, commodious, cozy, cushy, homey, homy, snug)
volume_up
cómodo {αρσ.επιθ.}
No es un debate cómodo ni fácil, pero no podemos obviarlo.
Honradez: decir la verdad aunque no resulte cómodo.
Siempre me he sentido cómodo en terreno neutral.
comfortable (επίσης: comfy, commodious, cozy, cushy, homy)
volume_up
cómoda {θηλ.επιθ.}
Politicians should set aside their arrogance and comfortable situation.
Los políticos han de dejar a un lado su arrogancia y su cómoda situación.
A comfortable majority had already supported and approved President Barroso in July.
En julio, una mayoría cómoda ya respaldó y aprobó al Presidente Barroso.
Tomorrow, the modified Commission will be able to count on a very comfortable majority.
Mañana, la Comisión remodelada podrá contar con una mayoría muy cómoda.
comfortable (επίσης: wealthy, accommodated)
volume_up
acomodada {θηλ.επιθ.}
comfortable
volume_up
desahogado {επιθ.} (posición económica, vida)
comfortable (επίσης: easy)
volume_up
muelle {επιθ.} (vida)
comfortable
volume_up
muelle {επιθ.} (sillón, almohadón)
2. "house, room"
comfortable (επίσης: cosy)
One trial found an arm sling was generally more comfortable than a less commonly used body bandage.
Sin embargo, un cabestrillo para el brazo fue generalmente más confortable que un vendaje corporal.
I believe that our fundamental balances are in a relatively comfortable position at the moment.
Creo que nuestros equilibrios fundamentales están en una posición relativamente confortable en los momentos actuales.
Compact and comfortable, our handy notebook and laptop products are designed for convenience and mobility.
Compacto y confortable; nuestros prácticos productos para uso portátil están diseñados para mayor conveniencia y movilidad.
3. "financially"
comfortable (επίσης: charitable, competitive, fair, fine, good, good-natured, hearty, neat, neat, nice)
We put models in front of people to make sure they actually liked them, and asked what made each one good, bad, comfortable or uncomfortable.
Colocamos los modelos delante de la gente para comprobar si realmente les gustaban y para saber si les parecían buenos, malos, cómodos o incómodos.
I am sure the Commissioner is aware that the trade itself is not particularly comfortable with the idea of developing such an agency.
Estoy seguro de que el Comisario se da cuenta de que ni siquiera el sector turístico acepta de buena gana la idea de establecer esa agencia.
We put the models in front of people to make sure that they actually like them and what makes each one good or bad and comfortable or uncomfortable.
Colocamos los modelos delante de la gente para comprobar si realmente les gustaban y para saber si les parecían buenos, malos, cómodos o incómodos.
4. ιατρική
comfortable
5. "margin, majority"
Todos estos párrafos se aprobaron por amplia mayoría.
In 2008, then, we shall have a tight-fitting budget, although we should have preferred something more comfortable.
Por consiguiente, en 2008 contaremos con un presupuesto ajustado, y lo habríamos preferido algo más amplio.
The offers made by donors exceeded by a comfortable margin the expectations at the beginning of the conference.
Las ofertas hechas por los donantes superaron por amplio margen las expectativas que había al inicio de la conferencia.
comfortable (επίσης: loose, loose-fitting, roomy)
We must ensure that people have a comfortable standard of living in later years, not hugely different from that they enjoyed when gainfully employed, and that they do not end up in poverty.
Debemos asegurarnos de que las personas cuenten con un nivel de vida holgado en sus últimos años, que no difiera demasiado del que gozaban cuando trabajaban, y de que no terminen en la pobreza.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «comfortable» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThis is primarily a statement of principles which I am comfortable in supporting.
Se trata principalmente de una declaración de intenciones que me complace respaldar.
EnglishAward winning compact ergonomics provide a more comfortable gaming experience.
Este galardonado diseño, ergonómico y compacto, le permite jugar con mayor comodidad.
EnglishThis ensures intensively vivid colours and comfortable weight in the hand
¡El esmero en cada uno de los detalles en pro de la credibilidad de tu marca!
EnglishA comfortable majority had already supported and approved President Barroso in July.
En julio, una mayoría cómoda ya respaldó y aprobó al Presidente Barroso.
EnglishExperience comfortable use of three buttons and a scroll wheel with either hand.
Disfrute de la comodidad de uso de tres botones y una rueda de desplazamiento con ambas manos.
EnglishHowever, I am not very comfortable with some of the wording in it.
Sin embargo, no estoy muy satisfecha con algunas formulaciones de este informe.
EnglishNow that you're comfortable with these basics, let's try right-clicking.
Ahora que conoce esta información básica, probemos a hacer clic con el botón secundario.
EnglishTomorrow, the modified Commission will be able to count on a very comfortable majority.
Mañana, la Comisión remodelada podrá contar con una mayoría muy cómoda.
EnglishPoliticians should set aside their arrogance and comfortable situation.
Los políticos han de dejar a un lado su arrogancia y su cómoda situación.
EnglishWomen should be encouraged to give birth in the position they find most comfortable.
Se debería estimular a las mujeres a que tengan su parto en la posición más cómoda para ellas.
EnglishI think it is easier to shop locally, and people are more comfortable with the local.
Opino que es más fácil comprar en el territorio nacional, las personas se sienten más cómodas.
EnglishI am very comfortable that we will have full transparency in doing that.
EnglishHowever, as the proposed resolution lays down, that relationship is not always a comfortable one.
Sin embargo, como establece la resolución propuesta, esta relación no siempre es cómoda.
EnglishFaith is not a comfortable basis on which to proceed in politics.
EnglishThese are people with a disability, and the conclusions are not very comfortable reading.
Se trata de personas con una discapacidad y las conclusiones del informe no son muy satisfactorias.
EnglishYou can pack this mouse flat for storage; when ready for use, it curves upward into a comfortable arch.
Cuando quiera usarlo, solo tendrá que curvarlo hasta formar un cómodo arco.
EnglishYou can pack this mouse flat for storage; when ready for use, it curves upwards into a comfortable arch.
Cuando quiera usarlo, solo tendrá que curvarlo hasta formar un cómodo arco.
EnglishWomen and men are entitled to a free choice of suitable and comfortable activities.
Las mujeres y los hombres tienen derecho a elegir libremente actividades que les resulten cómodas y convenientes.
EnglishThe rich and the powerful stealing money from ordinary people to make their own lives more comfortable.
Los ricos y los poderosos que roban dinero a la gente ordinaria para vivir con más comodidad.
EnglishThis is not a comfortable or easy debate, but we cannot avoid it.

«comfortable grip» Ισπανικά μετάφραση

comfortable grip
Spanish
  • Agarre cómodo.
  • agarre cómodo
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «comfortable»:

comfortable
comfort
comfortably
English
comforting
comforts