ισπανική μετάφραση του όρου «to come up to»

EN

«to come up to» Ισπανικά μετάφραση

EN to come up to
volume_up
{ρήμα}

1. "reach as far as"

to come up to (επίσης: to arrive at, to attain, to come at, to come to)
It would be helpful if we could also come up with an appropriate definition of ODA.
Sería deseable también llegar a una correcta definición de la AOD.
Obviously, we also have to come up with an integrated policy for rural areas throughout Europe.
Tenemos que llegar a una política integrada para la totalidad el espacio europeo y rural.
Intentemos llegar a un resultado serio.
to come up to

2. "attain"

to come up to (επίσης: to achieve, to catch, to find, to fulfill)
By working together we have been able to come up with what I believe is a good compromise.
Trabajando juntos hemos logrado alcanzar lo que creo que es un buen compromiso.
I am counting on you to help us in this matter and to come up with a truly ambitious budget.
Cuento con usted para ayudarnos en esta cuestión y alcanzar un presupuesto realmente ambicioso.
Aquí en Bruselas hemos alcanzado nuestros límites en relación con este caso
to come up to (επίσης: to arrive at, to attain, to come at, to come to)
It would be helpful if we could also come up with an appropriate definition of ODA.
Sería deseable también llegar a una correcta definición de la AOD.
Obviously, we also have to come up with an integrated policy for rural areas throughout Europe.
Tenemos que llegar a una política integrada para la totalidad el espacio europeo y rural.
Intentemos llegar a un resultado serio.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «to come up to» στα ισπανικά

to come ρήμα
to be up to ρήμα
up επίρρημα
to up ρήμα
up! επιφώνημα
Spanish
to μετοχή
to
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to come up to» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt is difficult to come up with any reasons to regulate these matters at EU level.
Es difícil encontrar razones para regular estas cuestiones a escala comunitaria.
EnglishWe are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Lo que nos presiona no es la falta de tiempo para elaborar la nueva regulación.
EnglishThe Commission has come up with an appropriate proposal to resolve this problem.
La Comisión ha formulado una propuesta adecuada para resolver este problema.
EnglishThe common position has come up with a compromise here that I entirely support.
Por ello, rechazamos también la enmienda nº 6 al artículo 5 de la directiva.
EnglishWe must include the parties concerned and NGOs and we must come up with proposals.
Debemos incluir a los partidos implicados y a las ONG y debemos ofrecer propuestas.
EnglishHowever, I hope that in future the Commission will come up with this kind of proposal.
Sin embargo, espero que en el futuro la Comisión plantee este tipo de propuesta.
EnglishWe have come up with an oral question and a resolution in a spirit of cooperation.
El resultado ha sido una pregunta oral y una resolución con espíritu de cooperación.
EnglishIn order to come up with global rules, we cannot simply settle matters in Europe.
Para presentar normas globales, no podemos simplemente arreglar cuestiones en Europa.
EnglishThe Commission has redrafted its paper and has now come up with a very peculiar idea.
La Comisión ha elaborado su documento y ha llegado ahora a una idea muy especial.
EnglishThis has come up over and over again and it is about time action was taken.
Esta situación se ha planteado una y otra vez y ya es hora de que hagamos algo.
EnglishWe must find other answers than the ones which we have come up with today.
Debemos encontrar respuestas distintas de las que hemos propuesto hasta la fecha.
EnglishInstead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
En lugar de acusarnos unos a otros, debemos trabajar juntos para lograr una solución.
EnglishIs it just to suit two DGs which could not come up with a cooperative proposal?
¿Es sólo para contentar a dos DG que no consiguieron presentar una propuesta conjunta?
EnglishEuropean solidarity is called for, and the EU has come up with the right response.
Es necesaria la solidaridad europea, y la UE ha dado la respuesta correcta.
EnglishI want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
Quisiera decir una cosa más al respecto que no ha salido en ninguno de los debates.
EnglishI decided to speak because some new issues have come up in the last few years.
He decidido intervenir porque durante estos últimos años han surgido nuevos fenómenos.
EnglishThe Commission has not been able to come up with any satisfactory proposals.
La Comisión no ha sido capaz de ofrecer ninguna propuesta satisfactoria al respecto.
EnglishHere too we must take care we do not come up against new problems in the autumn.
Debemos prestar atención para que en otoño no tengamos nuevos problemas.
EnglishThis issue has come up again and again and the Commission has done nothing about it.
Esta cuestión ha surgido una y otra vez, y la Comisión no ha hecho nada al respecto.
EnglishI believe it is premature to come up with ready made formulas and answers at this stage.
Creo que es prematuro encontrar fórmulas y respuestas ya estén listas hoy mismo.