ισπανική μετάφραση του όρου «chunk»

EN

«chunk» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
chunk {ουσ.}
volume_up
to chunk {μεταβ.ρ.}
volume_up
to chunk {αμεταβ.ρ.}
EN

chunk {ουσιαστικό}

volume_up
1. γενικός
chunk
cortó un trozo grande de pan
2. "of bread, meat"
chunk (επίσης: bit, loaf, gobbet, hunk)
se comió su guapo pedazo de carne
Cuando se produce un terremoto, caen pedazos enormes de mampostería.
chunk (επίσης: gobbet)
volume_up
cacho {αρσ.} [καθ.λόγος]

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «chunk»:

chunk

Παραδείγματα χρήσης του όρου «chunk» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI suspect that the House would regard that as rather a large chunk of the available funds.
Sospecho que la Cámara consideraría esta cantidad una porción bastante grande de los fondos disponibles.
EnglishThis is huge chunk of our energy demand, a demand which is projected to increase in the coming decades.
Se trata de una gran parte de nuestra demanda de energía, una demanda que se prevé que aumente en las próximas décadas.
EnglishThat is a huge chunk of the tax base.
EnglishMrs Buitenweg said the 27% was inconsequential, but I think it is a fair chunk out of what was promised.
La señora Buitenweg ha dicho que el 27 % era de poca importancia, pero creo que es una parte considerable de lo que se prometió.
EnglishA large chunk of the practical applications involving space is already controlled by the market, and I feel that this is dangerous.
Una parte importante de las aplicaciones prácticas del espacio ya está controlada por el mercado, y esto me parece peligroso.
EnglishThird countries, particularly those in Asia, have recently sought to secure for themselves a major chunk of the tuna market, which is a lucrative one.
Terceros países, especialmente de Asia, han tratado recientemente de asegurarse una parte importante del muy lucrativo mercado atunero.
EnglishA 50% reduction in tax to match conventional fuel prices will mean subtracting a hefty chunk from Member State exchequers.
Una reducción del impuesto del 50% para igualar los precios del combustible convencional significará restar una importante parte del erario público de los Estados miembros.
EnglishA 50 % reduction in tax to match conventional fuel prices will mean subtracting a hefty chunk from Member State exchequers.
Una reducción del impuesto del 50 % para igualar los precios del combustible convencional significará restar una importante parte del erario público de los Estados miembros.
EnglishWe should also be stipulating requirements for promoters of packages and syndicating packages, whereby they retain a chunk beyond these packages.
También deberíamos establecer requisitos para los promotores de paquetes y que agrupan paquetes, mediante lo cual retienen una buena parte de estos paquetes.
EnglishWe already had the first amendment of Article 55 back in December and we will be voting on the main chunk of simplification proposals a week from now.
Ya en diciembre hicimos la primera enmienda al artículo 55, y dentro de una semana procederemos a una votación relativa a la parte principal de las propuestas de simplificación.
EnglishSince a huge chunk of its outgoings are related to the common agricultural policy and regional funds, the Union is becoming nothing but a middleman.
Dado que una buena parte de sus gastos está relacionada con la Política Agrícola Común y los fondos regionales, la Unión Europea se está convirtiendo en un mero eslabón intermediario.
EnglishIt would be difficult, because in the given situation it is natural that a considerable chunk of the financial assistance goes into running the administrative machinery.
Sería difícil porque, en la situación actual, es obvio que una parte consistente de la ayuda financiera se destine al funcionamiento de la maquinaria administrativa.
EnglishWith regard to cod, I would like to stress that we are now in the process of revisiting the cod recovery plan, which covers quite a large chunk of the seas around the United Kingdom.
Con respecto al bacalao, desearía destacar que nos encontramos en proceso de revisar el plan de recuperación del bacalao, que abarca una gran parte de los mares que rodean el Reino Unido.
Αλλα λόγια