ισπανική μετάφραση του όρου «carry-on»

EN

«carry-on» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
carry-on {επιθ.}
ES

EN carry-on
volume_up
{ουσιαστικό}

1. Αγγλικά Βρετανίας, καθημερινός λόγος

carry-on (επίσης: fuss, mess, hassle, snarl-up)
volume_up
lío {αρσ.} [καθ.λόγος]
carry-on (επίσης: palaver, rumpus, ruckus, kerfuffle)
volume_up
jaleo {αρσ.} [καθ.λόγος]
carry-on (επίσης: muddle, ruckus, kerfuffle, cock-up)
volume_up
follón {αρσ.} [Ισπ.] [καθ.λόγος]

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «carry-on» στα ισπανικά

carry ουσιαστικό
to carry ρήμα
on επίθετο
on μετοχή

Παραδείγματα χρήσης του όρου «carry-on» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe must ensure that postal companies are able and obliged to carry out this task.
Debemos asegurarnos que las empresas postales puedan y estén obligadas a hacerlo.
EnglishEuropean rights of citizenship do not seem to carry much weight in this situation.
Los derechos de los ciudadanos europeos no parecen pesar mucho en esta situación.
EnglishIt is inevitable that they will carry equipment which is synchronised with Galileo.
Difícilmente, podemos evitar que lleven un aparato sincronizado con el Galileo.
EnglishThat is a message we want you to carry from Strasbourg to your people in Poland.
Queremos que lleve usted este mensaje desde Estrasburgo a los ciudadanos de Polonia.
EnglishI hope that you and your group do not carry this responsibility, Mr President.
Espero que usted y su Grupo no carguen con esta responsabilidad, señor Presidente.
EnglishNo-one has dared actually to carry out that dismantling, not even in America.
Y nadie se ha atrevido aún a hacer el desmantelamiento, porque es insoportable.
EnglishThe intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
La intención en este momento es llevar a cabo un análisis a fondo del proyecto.
EnglishI have no doubt that you will carry out your responsibilities with efficiency.
No me cabe ninguna duda de que cumplirá sus responsabilidades con eficiencia.
EnglishIt is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
No es suficiente con llevar a cabo evaluaciones de impacto de la legislación europea.
EnglishYou can carry out hyphenation in text documents either automatically or manually.
La separación silábica se puede ejecutar de manera automática o manualmente.
EnglishI will carry that message back to the Dublin One Summit and the Dublin Two Summit.
Transmitiré el mensaje a la cumbre de Dublín Uno y a la cumbre de Dublín Dos.
EnglishI also want to emphasise what Mr Harbour said about the 'must carry ' principle.
Quisiera subrayar también lo que dijo Malcom Harbour sobre el principio de must carry.
EnglishThere is a great deal of criticism of the way in which we carry out self-monitoring.
Existen fuertes críticas sobre la forma en que realizamos nuestro autocontrol.
Englishhis total openness to his Heavenly Father, whose will he was determined to carry
disponibilidad hacia el Padre celestial, cuya voluntad deseaba cumplir sin
EnglishThe General Definitory has named a commission ad hoc to carry out this study.
El Definitorio general ha nombrado una comisión ad hoc para realizar dicho estudio.
EnglishTo ensure this, it should be made possible to carry out checks on funding.
Para asegurar esto, debería ser posible llevar a cabo el control de los fondos.
EnglishI know that there are fresh proposals to carry out more detailed research.
Por este motivo se mantiene en la reserva la financiación destinada a este fin.
EnglishHave appropriations been set aside under the 3rd CSF to carry out the project?
¿Se han incluido créditos en el 3er MCA para la materialización de la obra?
EnglishLet us first carry out the institutional reforms that are really necessary.
Llevemos a cabo primero las reformas institucionales que son realmente necesarias.
EnglishI therefore urge the Commission to carry out a study to evaluate their effects.
Por ello insto a la Comisión a que lleve a cabo un estudio para evaluar estos efectos.