ισπανική μετάφραση του όρου «budget»

EN

«budget» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to budget {μεταβ.ρ.}
volume_up
budgets {πληθ.αρ.}
EN

budget {ουσιαστικό}

volume_up
1. γενικός
The budget for the agencies is part of the budget of the European Union itself.
El presupuesto para las agencias es parte del presupuesto de la Unión Europea.
The budget for 2011 is the fifth budget in the Multiannual Financial Framework.
El presupuesto para 2011 es el quinto presupuesto del Marco Financiero Plurianual.
El presupuesto europeo es ínfimo en relación con los presupuestos nacionales.
2. "amount of money"
2009 budget, Section III - Commission: budgetary framework and priorities for 2009 (
Presupuesto 2009 - Sección III - Comisión: marco presupuestario y prioridades para 2009 (
I believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
Creo que, juntos, tendremos éxito a la hora de configurar el próximo proceso presupuestario.
I think it is important that we should help to democratise the Budget procedure here.
Creo que resulta importante que ayudemos a democratizar el procedimiento presupuestario.
budget
volume_up
presupuestal {ουσ.} [Λατ.Αμερ.]
3. "limited outlay"
budget
El presupuesto de la Unión Europea para 2005 tiene como objetivo promover el crecimiento económico.
En general, hemos votado a favor de un presupuesto económico.
Aprobación de la gestión 2009: Presupuesto general de la UE - Comité Económico y Social (

Παραδείγματα χρήσης του όρου «budget» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishAt the same time, I have compared the military budget of the countries mentioned.
Al mismo tiempo, he comparado el presupuesto militar de los países mencionados.
EnglishSo, this budget, which is ingratiating, cosmetic, excessive and inflationary,...
Entonces, este presupuesto es clientelista, cosmético, excesivo e inflacionista...
EnglishMr President, I support the supplementary budget and recognise the need for it.
Señor Presidente, apoyo el presupuesto suplementario y reconozco que es necesario.
EnglishAs far as the budget is concerned, I insist on the original proposal of EUR 70m.
En cuanto al presupuesto, insisto en la propuesta original de 70 millones de euros.
EnglishThe budget estimate that has been made for 150 000 apprentices is insufficient.
La previsión financiera que se ha hecho para 150  000  aprendices es insuficiente.
EnglishI think I can present you with a budget which has earned Parliament's confidence.
Creo que puedo presentarles un presupuesto que merece la confianza del Parlamento.
English   – I would like to discuss the report on the agencies ' budget implementation.
   – Quiero comentar el informe sobre la ejecución del presupuesto de las agencias.
EnglishThere have been changes in the structure of the budget that I regard as positive.
Se han producido cambios en la estructura del presupuesto que considero positivos.
EnglishThe budget for the agencies is part of the budget of the European Union itself.
El presupuesto para las agencias es parte del presupuesto de la Unión Europea.
EnglishIn fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget.
De hecho, el Consejo ha roto su palabra al rechazarlo ahora en este presupuesto.
EnglishThere are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
También hay problemas fundamentales en el presupuesto en relación con la rúbrica 1.
EnglishIt is no accident that the size of the budget has been getting smaller since 1997.
No es casual que el tamaño del presupuesto haya venido disminuyendo desde 1997.
EnglishReducing the European budget is in fact tantamount to letting Europe collapse.
Reducir el presupuesto europeo equivale, de hecho, a dejar que Europa se hunda.
EnglishThe budget for 2011 is the fifth budget in the Multiannual Financial Framework.
El presupuesto para 2011 es el quinto presupuesto del Marco Financiero Plurianual.
EnglishI cannot reasonably vote for a budget that endorses so many potential disasters.
No es razonable votar por un presupuesto que propicia tantos desastres potenciales.
EnglishThis is probably more important than approving the occasional additional budget.
Esto es posiblemente más importante que aprobar el presupuesto adicional ocasional.
EnglishRegrettably, the budget line for minority languages is not included here as yet.
Por desgracia, la línea presupuestaria sobre idiomas minoritarios no está incluida.
EnglishA much bigger budget is needed if we are to attract the support of the industry.
Es necesario un presupuesto mucho mayor para poder ganar el apoyo del sector.
EnglishIf we have budget cuts here, the money for civilian development will be lacking.
Si aquí tenemos recortes presupuestarios, falta el dinero para el desarrollo civil.
EnglishI am not saying that all the money in this budget area has been spent fruitlessly.
No digo que todo el dinero de esta línea presupuestaria esté gastado inútilmente.

«budget gap» Ισπανικά μετάφραση

budget gap
Spanish
  • déficit presupuestario
  • brecha presupuestaria
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.