ισπανική μετάφραση του όρου «to bear witness»

EN

«to bear witness» Ισπανικά μετάφραση

EN

to bear witness {ρήμα}

volume_up
to bear witness (επίσης: to bear witness to sth)
We, who have lived through these events, must bear witness to them.
Quienes asistimos a tales acontecimientos, debemos dar testimonio de ellos.
in all her members, the Church is sent to announce, bear witness, make
en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para
The Cross gave them strength to bear witness to Christ and his Church.
La cruz les dio la fuerza para dar testimonio de Cristo y de su Iglesia.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «to bear witness» στα ισπανικά

bear ουσιαστικό
to bear ρήμα
witness ουσιαστικό
to witness ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to bear witness» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishHe must have the right to refuse to bear witness, without any 'ifs ' or 'buts '.
Debe disfrutar del derecho a no prestar testimonio sin ningún tipo de restricción.
EnglishThis “to the end” seems to bear witness here to the absolute character of this love.
Ese «hasta el extremo» parece testimoniar aquí el carácter definitivo de ese amor.
Englishthe Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness to me;
enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él
EnglishZaire and Rwanda bear witness to the responsibility of my own country in this respect.
También Zaire y Ruanda, en lo que respecta a mi propio país, han sufrido lo suyo.
EnglishAll the accounts bear witness to the same ordeal of the civil populations of Armenia.
Los testimonios nos refieren el mismo calvario de las poblaciones civiles armenias.
Englishmembers and in her pastoral structures in order to bear authentic witness to the
sus estructuras pastorales, para dar auténtico testimonio de la cercanía
Englishthat their unity might bear witness to his mission and the world would believe
unidad de sus discípulos, para que ésta fuera testimonio de su misión y el
EnglishSaid they, "Then bring him before the eyes of the people, that they may bear witness.
[Y cuando vino, le] preguntaron: “¿Has hecho tú esto con nuestros dioses, Oh Abraham?
Englishcatechists are expected to bear witness constantly to the Christian value of
catequistas casados tienen la obligación de testimoniar con coherencia el
EnglishI can bear witness to their determination to stand in the way of this monstrous directive.
Puedo testimoniar su determinación a cortar el paso a esta perversa directiva.
Englishbear witness to the divine image in every human being by respecting each person
que demos testimonio de la imagen divina que hay en todo ser humano,
EnglishI have demonstrated this on many occasions, and you can bear witness to that.
Lo he demostrado en múltiples ocasiones y ustedes pueden ser testigos.
Englishthe Lord enables them to bear a particularly effective witness to God's love for
Englishhad come to Rome from the four corners of the world to bear witness,
comunidades, llegados a Roma desde los cuatro rincones del mundo para dar
EnglishAccess to Kaliningrad or visa arrangements bear witness to this.
El acceso a Kaliningrado o las disposiciones en materia de visados así lo atestiguan.
Englishbear witness to his death and resurrection, especially to the men and women
English" But if they turn away then say, "Bear witness that we are they who have surrendered.
Y si se apartan, entonces decid: "Sed testigos de que, ciertamente, nosotros nos sometemos a Él."
EnglishYes, Emma Bonino was there, as Reuters can bear witness.
Sí, Emma Bonino estaba en ese lugar, como puede testimoniar también Reuters.
EnglishOnly action of this kind would bear witness to an intention to truly serve the interests of the country.
Únicamente tal intervención demostraría una defensa real de los intereses nacionales.
EnglishTo defend a European social model that would bear witness to a Europe of excellence is not to defend the.
¿Qué significaría un mayor crecimiento si no beneficiase al mayor número de personas?
Αλλα λόγια