ισπανική μετάφραση του όρου «be resurrected»

EN

«be resurrected» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «be resurrected».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «be resurrected» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIt is unlikely to be resurrected very quickly in its original form.
EnglishThe German Government says it wants the Constitution kept intact and then resurrected.
El Gobierno alemán dice que quiere que la Constitución se mantenga intacta y luego pretende resucitarla.
EnglishSince Easter Sunday, Jesus, the first to be resurrected, is enlightening our way from death to life.
Desde la mañana de Pascua, en el día de la resurrección, Jesús ilumina para siempre el paso de la muerte a la vida.
EnglishIt can be resurrected, and we, in the safe haven of the European Parliament, should not banish that thought from our minds.
Revive de nuevo y esto es algo que no podemos ignorar en estas salas protegidas del Parlamento Europeo.
EnglishI wish to make it clear that we truly believe it would be sensible for the Constitution not to be resurrected at present.
Deseo dejar claro que estamos plenamente convencidos de la conveniencia de que la Constitución no resucite en estos momentos.
EnglishWe have resurrected programmes that we have had ever since September 11, 2001, yet which have been only inadequately implemented.
Hemos resucitado programas que teníamos desde el 11 de septiembre de 2001, pero que se habían aplicado de forma inadecuada.
EnglishBut in 1992 the project was resurrected. It puts in serious doubt Malaysia's commitment to manage its forests in a sustainable manner.
Ahora bien, en 1992 se desenterró el proyecto, lo que pone seriamente en duda la voluntad de Malasia de administrar sus selvas de forma sostenible.
EnglishPaul said that some 500 men had seen the resurrected Jesus; so 380 were busy and missed the greatest meeting of all history.
Pablo dijo que uno 500 hombres habían visto al Cristo resucitado, así que 380 estaban muy ocupados y se perdieron la reunión más grandiosa de todos los tiempos.
EnglishI also welcome the fact that the proposal to introduce a European private company, which was contained in the action plan back in 2003, is now to be resurrected.
También acojo con agrado que vaya a resucitarse la propuesta de introducción de una sociedad privada europea, incluida en el plan de acción de 2003.
EnglishWe are delighted, for example, to see resurrected potential financial support for the biological standstill, even if the new European Fisheries Fund is not considering it.
Por ejemplo, nos complace que reaparezca el posible apoyo financiero al paro biológico, aunque el nuevo Fondo Europeo de Pesca no lo contemple.
EnglishAfter 1945, starting with its Atlantic coast, Europe was resurrected; its peoples, exhausted but rejoicing that they could start again in freedom, drew together.
Después de 1945, empezando por la costa atlántica, Europa resucitó; sus pueblos, agotados, pero contentos de poder empezar de nuevo en libertad, se unieron.
EnglishI heard particularly disturbing news through the newspapers recently that Pan Am may be resurrected as a different company but maintain the same name.
Recientemente he leído en la prensa una noticia muy desalentadora según la cual, es posible que Pan Am resucite como una compañía diferente, pero manteniendo el mismo nombre.
EnglishAfter 1945, starting with its Atlantic coast, Europe was resurrected; its peoples, exhausted but rejoicing that they could start again in freedom, drew together.
Lo que nos enseñó 1989 fue qué poder tienen los valores de Europa para todos nosotros y lo mucho que dependemos del ejemplo de los hombres y mujeres valientes, si queremos mantener nuestra libertad.
EnglishThus, I have resurrected most of my/ our demands from first reading, and once again, they have been unanimously adopted by the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights.
Por este motivo, he presentado de nuevo la mayoría de mis o nuestras exigencias de la primera lectura, que también en este caso han sido aprobadas unánimemente por la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «be resurrected» στα ισπανικά

be careful!
Spanish
be careful! επιφώνημα
Spanish
be good!