ισπανική μετάφραση του όρου «to be on strike»

EN

«to be on strike» Ισπανικά μετάφραση

EN to be on strike
volume_up
{ρήμα}

to be on strike (επίσης: to stop out, to strike)
hacer huelga por reivindicaciones salariales
This is not, however, the case for basic rights such as the right of all employees to strike or join unions.
Pero eso no ocurre con derechos fundamentales como el derecho de todos los asalariados de hacer huelga o de sindicarse.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to be on strike» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWhen these weapons strike, they constitute a weapon against innocent children.
Cuando actúan estas municiones, se convierten en un arma contra niños inocentes.
EnglishNow that there is a new government, we should strike while the iron is hot.
En mi opinión, hay que aprovechar la coyuntura para hablar con el nuevo gobierno.
EnglishIf we content ourselves with words alone, however, the aggressor may strike again.
Sin embargo, si nos contentamos sólo con palabras, el agresor puede atacar de nuevo.
EnglishIt is a challenge, and we must strike the right balance between freedom and security.
Es un reto y debemos encontrar el equilibrio adecuado entre libertad y seguridad.
EnglishIn this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
A este respecto debemos procurar mantener el equilibrio adecuado entre dos requisitos.
EnglishHowever, the Council recommendation does strike a note that consoles me somewhat.
Sin embargo, hay un acento en la recomendación del Consejo que me reconcilia un poco.
EnglishEach year the Council would angrily strike off the Schengen heading at second reading.
Cada año el Consejo borraba rabiosamente la línea Schengen de la segunda lectura.
EnglishMany of the amendments are seeking to strike the correct balance between them.
Muchas de las enmiendas intentan encontrar el justo equilibrio entre ellos.
EnglishIt took many weeks of battling to incorporate the right to strike into the Charter.
Se han necesitado varias semanas de lucha para incluir el derecho de huelga.
EnglishThese strike me as important issues to which we want to respond in a positive way.
Las considero cuestiones importantes a las que queremos responder de manera positiva.
EnglishWe must strike a balance between these, but we should not apply double standards.
Hemos de equilibrar ambas cosas, pero no deberíamos medir con dos medidas.
EnglishOf course the right to strike is a fundamental right: that is not in dispute.
Por supuesto que el derecho a la huelga es un derecho fundamental: eso no lo discuto.
EnglishEarlier, you referred to union membership and the right to strike as sacred.
Antes ha calificado el derecho de asociación y el derecho a la huelga como sagrados.
EnglishIn my view, the present draft legislation does not yet strike the correct balance.
En mi opinión, este proyecto legislativo todavía no ha encontrado el justo equilibrio.
EnglishWe must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
Si queremos que la situación cambie, debemos adoptar un talante positivo.
EnglishI would just like to highlight a few points that strike me as particularly important.
Solo quiero reseñar algunos puntos que me parecen especialmente importantes.
EnglishThe interventions I have heard so far strike me as somewhat lacking in balance.
Hasta ahora, me han parecido las intervenciones un poco desequilibradas.
EnglishMaking freedom bureaucratic does not strike me as the right way forward.
La burocratización de la libertad no me parece el camino adecuado para avanzar.
EnglishOrlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.
Orlando Zapata, un preso político cubano, murió tras llevar a cabo una huelga de hambre.
EnglishThis is a border area where it will be very difficult to strike the right balance.
Se trata de una zona fronteriza en la que es muy difícil lograr un equilibrio adecuado.