ισπανική μετάφραση του όρου «backhander»

EN

«backhander» Ισπανικά μετάφραση

ES
volume_up
backhand {επιρ.}

EN backhander
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

backhander (επίσης: setback, body blow, upset, whammy)
volume_up
revés {αρσ.}

2. καθημερινός λόγος

backhander (επίσης: kickback)
volume_up
aceitada {θηλ.} [Χιλή] [καθ.λόγος] (soborno)
backhander
volume_up
embarrada de mano {θηλ.} [Μεξ.] [καθ.λόγος]

3. "bribe", Αγγλικά Βρετανίας, καθημερινός λόγος

backhander (επίσης: baksheesh, bribe, bribery, kickback)
volume_up
soborno {αρσ.}
They said in relation to the buildings in Brussels: "There are people in Brussels getting massive backhanders' .
Respecto de los edificios de Bruselas, decía: »Hay gente en Bruselas que está recibiendo sobornos cuantiosos».
They said in relation to the buildings in Brussels: " There are people in Brussels getting massive backhanders '.
Respecto de los edificios de Bruselas, decía:» Hay gente en Bruselas que está recibiendo sobornos cuantiosos».
backhander (επίσης: bribe, kickback, baksheesh, bung)
volume_up
mordida {θηλ.} [Μεξ.] [καθ.λόγος]
backhander (επίσης: bribe, bribery, kickback, payola)
volume_up
coima {θηλ.} [Ν.Κων.] [καθ.λόγος]

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «backhand»:

backhand