ισπανική μετάφραση του όρου «to attend to»

EN

«to attend to» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to attend to {αμεταβ.ρ.}
EN

to attend to {αμετάβατο ρήμα}

volume_up
1. εκπαίδευση
to attend to
volume_up
atender {μεταβ.ρ.}
The reason he is not here this morning is because he has to attend to his work, not from any cowardice.
Esta mañana no está aquí presente porque tiene que atender a sus obligaciones y no por cobardía.
Lamentablemente, el ponente no puede encontrarse con nosotros, por tener que atender asuntos importantes en Austria.
Given that it is impossible to attend to all situations, the priority regions and programmes need to be identified.
Dado que es imposible atender todas las situaciones, es necesario identificar las regiones y programas que son prioritarios.
to attend to
volume_up
ocuparse de {μεταβ.ρ.}
Si al menos pudiera ocuparse de él, eso ayudaría.
Commission, Council, national governments will need to have something set aside in order to attend to this.
La Comisión, el Consejo y los gobiernos nacionales necesitarán tener algo reservado para ocuparse de esto.
Of course we encourage the Commission to attend to this matter, because these methods of proceeding must be applied across the board.
Por supuesto, animamos a la Comisión a ocuparse de esta cuestión, porque estos procedimientos deben aplicarse a todos por igual.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to attend to» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishOnly between 10% and 20% of children, depending on the region, attend school.
Sólo entre el 10% y el 20% de los niños, según las regiones, asisten al colegio.
EnglishI had to attend the meeting of the EU-Czech Republic Joint Parliamentary Committee.
He tenido que participar en la reunión de la comisión mixta UE-República Checa.
EnglishIt just remains for me to urge you all to attend the demonstration on Saturday.
Señorías, sólo me queda por recordarles a todos la manifestación del sábado.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Opino que toda la Comisión debe estar presente hasta el final del debate.
EnglishWe appealed yesterday to the PDP Party to attend meetings of the dialogue in future.
Ayer pedimos al Partido PDP que asista a las futuras reuniones del diálogo.
EnglishPlease accept my apologies that I was unable to attend the whole debate on the report.
Perdonen que no haya podido estar presente en toda la exposición del informe.
EnglishI will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Me encargaré personalmente si presentan documentos que prueben que se me ha notificado.
EnglishWe have the Nobel prize-winner who could not attend the meeting in Oslo.
Está el caso del ganador del premio Nobel que no pudo asistir a la entrega en Oslo.
EnglishI recall that the President told you yesterday that she would attend to that.
EnglishAs Mr Solana has just said, he must take his leave in order to attend the OSCE Summit.
Como el señor Solana ha dicho hace unos momentos, debe viajar a la Cumbre de la OSCE.
EnglishWe have sufficient means of finding out when we could attend a debate here.
Contamos con medios suficientes para averiguar cuándo podemos asistir a un debate aquí.
Englishobligation to attend mass on Sunday and Holy days y obligation is satisfied only
EnglishI would ask you to attend to this, as other Members have already done.
Le pediría atención sobre este punto, como otros de mis colegas ya han hecho.
EnglishWill MEPs, therefore, be able to attend, as observers, any of these sessions?
¿Podrán asistir los diputados, en calidad de observadores, a cualquiera de estas sesiones?
EnglishProf Rex Nettleford, President of the Committee will attend the event.
El profesor Rex Nettleford, presidente del comité asistirá al acontecimiento.
EnglishThe Council is not present here as its representative preferred to attend an informal meeting.
El Consejo no está presente porque ha preferido asistir a una reunión informal.
EnglishAgainst that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
EnglishI also regret the fact that the Commissioner responsible could not attend today.
EnglishYou said that if ever it was necessary you would attend Parliament.
Usted acaba de manifestar que acudirá al Parlamento siempre que sea necesario.
EnglishAgainst that background, it is, if anything, absurd to attend today's debate.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «to attend to» στα ισπανικά

to μετοχή
to
Spanish
to come to ρήμα
to refer to ρήμα
to look forward to ρήμα
to be up to ρήμα
Spanish